Rektorati

Rektorati

Pas Senatit Akademik, Rektorati ёshtё organizmi tjetёr mё i lartё drejtues qё menaxhon çdo ditё
mirёfunksionimin kolegjial të Universitetit POLIS.
Rektorati është organ kolegjial ekzekutiv i Universitetit i cili përbëhet nga:

Rektor
Prof. Dr. Besnik Aliaj

Dekan i Fakultetit Arkitekturë dhe Dizajn
Dr. Ledian Bregasi

Dekan i Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Prof. Asoc. Xhimi Hysa

Dekan i Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim
Dr. Skënder Luarasi

Pёr mbarёvajtjen e pёrditshme, Rektorati bashkёpunon me Bordin Themelues, Dekanatet, Kёshillin
e Profesorёve, Sekretarinё Mёsimore, Zyrën Juridike, Zyrën e Financave, Zyrën e Shёrbimeve dhe
Administratёn nё tёrёsi.
Në mbledhjet e Rektoratit mund të marrë pjesë për çështje të veçanta në funksion këshillues edhe
Administratori i Universitetit POLIS, Zëvëndës Rektori, dhe Administratori i Shpk-së.
Rektorati raporton dy herë në vit në Senatin Akademik dhe në Bordin Themelues të Universitetit
POLIS.