Elona Karafili

Dr.

ELONA KARAFILI

Departamenti: 
Qëndra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
Kontakt:
elona_karafili@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Elona Karafili është një eksperte e kualifikuar në financat urbane dhe ekonomi me një gamë të gjerë eksperience, duke përfshirë disa role drejtuese. Dr. Karafili ka eskperiencë në menaxhimin e projekteve, Horizon2020, Erasmus+ KA1 dhe Erasmus+ KA2. Ajo është pedagoge dhe studiuese prej 15 vitesh pranë universitetit POLIS. Ka qënë drejtuese e Njësisë për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë dhe aktualisht është Zëvendës Rektore për Projektet dhe Inovacionin në Universitetin POLIS.
Dr. Karafili ka marrë pjesë në shumë projekte ndërkombëtare si menaxhere projekti, ka disa publikime në revista shkencore vendase dhe ndërkombëtare, si dhe ka marrë pjesë në konferenca të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare. Fushat e saj të interesit dhe ekspertizës janë zhvillimi ekonomik rajonal, sistemet lokale dhe rajonale të inovacionit, si dhe bashkëpunimi biznes-akademi.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Karafili, E. (2021) “Cluster Dynamics in Transition Economies – the case of Albania”, Springer, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-69842-3

Karafili, E.; Bregasi, L. (2017); “Cluster Policies as an Instrument for Evolutionary Planning”, Urbanistica Dossier, Monographic Journal, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, ISBN 978-88-7603-174-8, pp 165-172

Nientied, P.; Karafili, E. (2016); “Towards a Pragmatic Perspective on Business Innovation in Western Balkan Countries: The Case of Albania”, International Journal of Business and Management, Canadian Center of Science and Education, DOI 10.5539/ijbm.v11n3p193

Karafili, E.; Marku, E. (2015) Identities of a Peri-Urban Habitat; The potential for agricultural cluster development in Tirana Book of Proceedings of AESOP 2015 Congress “Definite Space – Fuzzy Responsibility”, ISBN 978-80-01-05782-7, Prague, pp 1975 – 1985

Karafili, E.; Jojic S. (2015) “Place Branding: A logo and slogan design to brand Albania”, Forum A + P Journal, 15h Edition, ISSN 2227-7994, Tirana, pp 166 – 173