Trajnime

Trajnime

Universiteti POLIS, pёrveç programeve me kohë të plotë dhe të zgjatur, ofron trajnime/kurse të formimit të vazhduar në kategoritë e mëposhtme:

Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë të bujqësisë, inxhinierë të agromjedisit, inxhinierë të pyjeve dhe përpunimit të drurit, ekonomistë; ekonomistë me profil në agrobiznes dhe profesionistë të tjerë në fusha të përafërta, të interesuar për tu specializuar në vlerësimin e tokës bujqësore, tokës pyjore, kullotave dhe tokave të pa frutshme. Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATËN PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë që kanë përfunduar studimet master në degët: e inxhinierisë, arkitekturës ose ekonomisë.
Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATËN PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
 
Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë që kanë përfunduar studimet master në degët: Inxhinieri Ndërtimi; Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Elektrike; Arkitekturë dhe Inxhinieri Mjedisi (me profil energjitik). Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATË PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu

LISTA E DOKUMENTACIONIT TË REGJISTRIMIT NË KURSET E TRAJNIMIT  NË U_POLIS

  1. Diploma Universitare (kopje e noterizuar) *
  2. Transkripti/ Lista e notave Universitare (kopje e noterizuar) *
  3. Formulari i aplikimit (i cili plotësohet në POLIS)
  4. 2 fotografi, format dokumenti

  5. Dokument Identifikimi (fotokopje e thjeshtë)

  6. CV (Curriculum Vitae)

  7. Mandat Pagesa nga Banka për shlyerjen e Tarifës së Trajnimit.

Nr. i Llogarisë së U_POLIS TIRANA BANK UNIVERSITETI “POLIS” SHPK

IBAN: AL06206111070000115304980100

Numri i llogarisë: 0115-304980-100 CB