Manjola Hoxha

Drejtuese e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

MANJOLA HOXHA

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit
Kontakt: 
manjola_hoxha@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Manjola Hoxha është një profesioniste e kualifikuar në Arsimin e Lartë në Shqipëri që punon ngushtësisht me studentët, staf akademik dhe administrativ si dhe me institucione të tjera që lidhen me çështjet e arsimit.

Angazhimi i saj akademik fillon me studimet Bachelor + Master Shkencor, në Universitetin Selcuk, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative, Programi i Studimit: Marrëdhënie Ndërkombëtare në Turqi, më pas vazhdoi studimet në programin Master të Nivelit të Dytë (MND), në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, cikli i tretë i studimeve , pranë Universitetit Epoka dhe ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Tiranës, Instituti për Studime Evropiane, Tema: “Drejtimet e politikës së jashtme të Shqipërisë në periudhën e tranzicionit postkomunist”.

Interesat e saj kryesore lidhen ngushtë me çështjet e arsimit të lartë si sigurimi i cilësisë, proceset e akreditimit, menaxhimi i dokumentacionit, burimet njerëzore, çështjet ligjore në arsimin e lartë, sistemet e menaxhimit etj.

Dr. Manjola Hoxha ka më shumë se 15 vjet përvojë në arsimin e lartë dhe ka kryer detyra si Drejtuese ose Koordinatore e zyrave të ndryshme si Zyra e Pranimeve, Zyra e Regjistrimit, Zyra e Juridike, Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Zyra e Sigurimit të Cilësisë, anëtare e ekipit ose drejtuese e ekipit të Grupeve të Vlerësimit të Brendshëm në lidhje me proceset e vlerësimit të jashtëm dhe akreditimit nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë të programeve të shumta studimore të ofruara nga Universiteti POLIS etj. Ajo ka marrë pjesë në shumë projekte Erasmus + si Anëtare e Komisionit të Cilësisë së Projektit, si dhe është pjesëmarrëse në një sërë trajnime, forume konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Aktualisht është Drejtuese e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe pedagoge në Universitetin POLIS.

PUBLIKIME/KONFERENCA

Hoxha, M. (2019), Pjesëmarrja në Serinë e Leksioneve për Çështjet e Sigurisë Kombëtare Certifikata e Përfundimit, U.S. Naval War College, New Port, Rhode Island, SHBA

Hoxha, M. (2019), Certifikimi i Përfundimit të Kursit për “Përfitimet dhe Kompensimi i HR”, Klasa Universale, New Port, Rhode Island, SHBA

Hoxha, M. (2019) Konferenca Ndërkombëtare me temë: “Shkencat Profesionale” me temë “Roli i sistemeve të informacionit të menaxhimit në përmirësimin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri”

Hoxha, M. (2014), Botimi i projektit të librit “Historia e Diplomacisë në Marrëdhëniet Ndërkombëtare” ISBN: 978-3-659-58345-2, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Gjermani

Hoxha, M. (2014), Botimi i projektit të librit “Albania’s Foreign Policy in Transition: Që nga viti 1990” ISBN: 978-3-8433-6262-7, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Gjermani

Hoxha, M. dhe Hoxha, E., (2012) Konferenca Ndërkombëtare: “Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën e integrimeve dhe globalizimit” me temë “Integrimi i institucioneve të sigurisë detare dhe ndikimi i tyre në politikën e jashtme të Shqipërisë”