Akreditimi

Akreditimi

Akreditimi Institucional

Universiteti POLIS është një IAL privat i themeluar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 35386 datë, 04.04.2006, si dhe Licensuar me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM Nr. 698, datë 11.10.2006.

  1. Akredituar institucionalisht për herë të parë me Urdhër të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës Nr. 227, datë 22.07.2009
  2. Ri-akredituar institucionalisht për herë të dytë me Urdhër të Ministrisë Arsimit dhe Sportit Nr. 267, date 20.05.2016
  3. Ri-akredituar institucionalisht për herë të tretë nga QAA  dhe ASCAL me Vendim Nr. 113, datë 15.12.2017
  4. Ri-akreditim institucional ndërkombëtar për herë të katërt nga QAA datë 18.12.2023

Akreditimi Ndërkombëtar

Universiteti POLIS krijon dhe mban në vijimësi marrëdhënie me institucione pjesëmarrëse të Sigurimit të Cilësisë, jo vetëm me ato vendase por dhe të huaja duke luajtur kushtu një rol të rëndësishëm në sigurimin e transperencës së institucionit.

Aktualisht U_POLIS gëzon tre akreditime ndërkombëtare;
1. Akreditim i përvitshëm nga autoritet përgjegjëse Italiane në kuadër të programit të përbashkët doktoraturë midis Universitetit POLIS dhe Universitetit Ferrara, duke filluar që nga viti akademik 2013-2014 dhe në vazhdim.
2. Përmbushja e standarteve të cilësisë së Bashkimit Evropian dhe kërkesave të akreditimit në vendet e origjinës, IPAG Business School, Paris, Francë dhe IHS/ERASMUS University, Rotterdam, Netherlands në bashkëpunim më të cilat Universiteti POLIS ofron tre programe të studimi Master Profesional me nga tre profile secili.
3. Akreditim nga AESOP për programin e studimeve të integruara (5-vjeçare) Planifikim dhe Menaxhim Urban, data e lëshimit dhjetor 2015.

Akreditimi i programeve

Universiteti POLIS është një IAL privat i themeluar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 35386 datë, 04.04.2006 dhe ;

  1. Licensuar me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM Nr. 698, datë 11.10.2006.
  2. Akredituar me Urdhër të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës institucionalisht po ashtu dhe në programet respektive përkatësisht me:

           Urdhër Nr. 227, datë 22.07.2009, (Akreditim Institucional dhe MSc. 5-vjeçare)

           Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013, (Akredim, Bachelor, MP dhe MSC)

           Urdhër Nr. 289, datë 11.07.2013, (Akreditim, MND)

           Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015, (Akreditim, PhD)

           Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015, (Akreditim, Efiçencë Energjitike)

           Urdhër Nr. 267, date 20.05.2016, (Akreditim Periodik Institucional)

           Urdhër Nr. 266, date 20.05.2016, (Akreditim Periodik, Planifikim dhe Menaxhim Urban)

           Urdhër Nr. 268, date 20.05.2016, (Akreditim Periodik, Arkitekturë dhe Dizajn Urban)

           Urdhër Nr. 269, date 20.05.2016, (Akreditim, MBA)

           Urdhër Nr. 270, date 20.05.2016, (Akreditim, Inxhinieri Ndërtimi)

           Vendim Nr. 113, datë 15.12.2017, (Akreditim Periodik Institucional me QAA)

           Vendim Nr. 12, datë 30.03.2018, (Akreditim, MSc. Inxhinieri Ndërtimi)

           Vendim Nr. 01, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, Bachelor Art dhe Dizajn)

           Vendim Nr. 04, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, Bachelor Studime Mjedisore)

           Vendim Nr. 03, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, MSc. Dizajn i Aplikuar)

           Vendim Nr. 06, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, MSc. Menaxhim Mjedisor Urban)

           Vendim Nr. 02, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, MP. Dizajn Parametrik me tre profile)

           Vendim Nr. 05, datë 01.02.2019, (Akreditim Periodik, MP. Politikat e Zhvillimit të Territorit me tre profile)

           Vendim Nr. 30, datë 22.04.2022, (Akreditim , Mirëmbajtje Kompjuterike)

           Vendim Nr. 28, datë 03.03.2023, (Akreditim, Shkenca Komputerike)

           Vendim Nr. 29, datë 03.03.2023, (Akreditim Periodik, PHD-Arkitekturë dhe Planifikim Urban)

  1. Fiton statusin “Universitet” me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM Nr.746, datë. 24.10.2012.