Llazar Kumaraku

Doktor Shkencash në Arkitekturë

LLAZAR KUMARAKU

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
llazar_kumaraku@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Llazar Kumaraku është arkitekt dhe pedagog ne Universitetin Polis. Ai ka përfunduar Masterin Shkencor në Arkitekturë në Universitetin e Romës Sapienza në vitin 2009 dhe në vitin 2014 ka përfunduar doktoraturën në të njëjtin universitet. Aktualisht është Drejtor i Departamentit të Kërkimit Shkencor në Universitetin Polis. Llazar Kumaraku ka qene Visiting profesor në TU-Graz nga tetori 2019 deri në mars 2020. Ai gjithashtu ka qene Visiting profesor në Universitetin e Molise në Itali dhe U-Minho Portugali. Ka botuar për (H)ortus-Sapienza në Itali, AP Forum dhe Polis Press në Shqipëri dhe U-Minho në Portugali. Në vitin 2019 botoi përkthimin nga italishtja në shqip të librit të Franco Purinit “Comporre l’Architettura”
Profili i tij kërkimor është i orientuar drejt çështjeve teorike të arkitekturës dhe hulumton mbi identitetin të kësaj disipline si shkencë e pavarur nga disiplina të tjera, duke analizuar parimet dhe instrumentet e projektimit arkitektoniko/urban. Objektivat e kërkimit të tij janë përcaktimi i teknikave dhe instrumenteve të projektimit që ndihmojnë kompozimin arkitektonik, duke i bazuar ato në analizën strukturore të aspekteve figurative të ndërtimit. Kërkimet e tij është fokusuar prej vitesh në hapësirën urbane dhe më konkretisht në përbërjen dhe organizimin e qyteteve të ndërtuara nga fillimi.

PUBLIKIMET E FUNDIT

RUSI I, KUMARAKU L (2022). Stereotomic and Tectonic Architecture from Structural Point of View: Case of a Single 10-Story Perforated Shell Structure.. CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, vol. 10, p. 1494-1504, ISSN: 2332-1091, doi: 10.13189/cea.2022.100419

KUMARAKU L (2021). Global Architectural Fascism (GAF): The extreme case of Mvrdv projects in Tirana. FORUM A+P, vol. 23, ISSN: 2227-7994

KUMARAKU L (2021). Innovative Urban Design Strategies for a Traditional City. The Case of Gjirokastra. . In: (a cura di): Aliaj B, Rossi L, RETHINKING GJIROKASTRA Can architecture and city planning stimulate hope and growth for shrinking cities. OBSERVATORY OF THE MEDITERRANEAN BASIN, vol. 7, p. 252-262, TIRANA:Universiteti Polis Press, ISBN: 9789928347046

KUMARAKU L, HOXHA E (2021). Destruction in Architecture. In: (a cura di): Nepravishta F: Maliqari A, , Modernisation and Globalization: New Paradigms in Architecture, City and Territory. . p. 47-56, Napoli:La scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-88-6542-814-6