Senati Studentor

Senati Studentor

Senati Studentor” është pjesë e strukturës të Universitetit POLIS që ushtron veprimtarinë e tij në koordinim me organet drejtuese të Universitetit. Qëllimi kryesor i Senatit Studentor është angazhimi dhe aktivizimi i studentëve në aktivitete që lidhen ngushtë me veprimtaritë akademike, por dhe me të tjera që promovojnë jetën aktive dhe sociale të studentëve. Senati ka Statutin e tij, është autonom, mbështetet nga Zyra e Mbështetjes së Studentëve dhe Këshillimit të Karrierës dhe përfaqëson zërin e studentëve në unanimitet. U_POLIS ka një Përfaqësues Studenti të zgjedhur përmes një procesi demokratik nga komuniteti bazuar në rregulloren e tij. Çdo studim/program ka përfaqësuesin/ët e tij, duke përmbushur proporcionalitetin përfaqësues të 1 Përfaqësuesi për 30 studentë.

Këshilli i Studentëve mblidhet në mënyrë periodike dhe aktive për të diskutuar dhe menaxhuar:

 • Çështje Akademike
 • Aktivitete Sociale dhe Kulturore
 • Performanca ekipore në Sportet e Studentëve
 • Menaxhimi i Klubeve Studentore
 • Sugjerime dhe diskutime në lidhje me angazhimin e studentëve në Njësinë e Sigurimit të Cilësisë dhe Senatin akademik, etj.

PËRFAQËSIA E SENATIT STUDENTOR PËRBËHET NGA:

      a) STRUKTURAT E PËRHERSHME

 1. Presidenti
 2. Sekretari Organizativ
 3. Senatorët e përzgjedhur të çdo klasë
 4. Përfaqësues në Senatin Akademik
 5. Përfaqësues në NJBSC

  b) STRUKTURAT E PËRKOHSHME:

 1. Grupet e punës (këshilltarë/këshilltarë)
 2. Klubet e Studentëve
 3. Këshilltarët

Këshilli Studentor organizon dhe menaxhon edhe klubet studentore përmes grupeve të punës. Anëtarët kontribuojnë në çdo klub të preferuar dhe janë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe organizimin e tij. Grupet e punës mblidhen edhe për qëllime të tjera të paraqitura sipas nevojës: procese akademike, bashkëpunim me ZMSKK, etj.