Shkencor

Shkencor

Programet e studimeve të ciklit të dytë “Master Shkencor” (MSc) pranë Universitetit POLIS japin njohuri të thelluara, teorike dhe praktike, si dhe trajnim për kërkim të pavarur në një fushë brenda një specialiteti të caktuar. Këto programe realizohen me 120 ECTS dhe me kohëzgjatje të plotë gjatë 2 (dy) vite akademike. Këto programe shoqërohen nga një infrastrukture e pasur laboratorike si: 5 Laboratore Kompjuterike, Laboratori mjedisit dhe i enrgjise, Laboratori IF-FabLab, Laboratori i Materialeve te ndertimit dhe strukturave Mola, Laboratori i fotografisë, pikturës dhe qeramikës, Inkubatori sipermarres dhe Biblioteka.
 

Në përfundim të studimeve të ciklit të dytë lëshohet diplomë universitare “Master i Shkencave” sipas programit të studimit.Pervec Programeve Master, Polis ofron edhe  2 Programe Master i Integruar 5-vjecar (Bachelor+MSc)

Aktualisht pranë Universitetit POLIS ofrohen disa programe studimi në këtë cikël. 

Tarifat
  • DIZAJN I APLIKUAR                            150,000 lekë /semestër  
  • INXHINIERI NDËRTIMI                        150,000 lekë /semestër  
  • SHKENCA KOMPJUTERIKE               150,000 lekë /semestër  
  • MENAXHIM MJEDISOR URBAN       150,000 lekë /semestër  
  • ADMINISTRIM BIZNESI                      150,000 lekë /semestër  

Pranimi:
Aplikantët të cilët janë të interesuar për të vazhduar studimet në një nga programet e mësipërme mund të përdorin linkun APLIKO në të cilin mund të gjeni informacionin e nevojshëm mbi dokumentacionin që duhet të dorëzoni dhe procedurat që ndiqen për tu bërë pjesë e Universitetit POLIS.
Programi është licensuar në gjuhën shqip. Por për shkak të ndërkombetarizimit të shkollës, dhe prezences së stafit cilësor të huaj, gjuha e dytë zyrtare është anglishtja. Diplomimi në këtë program parashikon sipas ligjit mbrojtjen e një nga 5 gjuhëve të huaja (preferohet anglisht në nivelin minimal Toefl B1).