Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike

Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike

Master në Shkenca Kompjuterike (120 ECTC, 2 vite akademike, me kohë të plotë)
Qëllimi i Programit

Qëllimi i Programit të Studimit Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike synon të rrisë, zgjerojë dhe forcojë njohuritë dhe aftësitë e fituara në ciklin e parë, si dhe të zotërojë njohuritë të përparuara praktike dhe teorike në fushën e shkencave kompjuterike. Programi mbështet përparimin e shpejtë teknologjik dhe ofron bazat e të mësuarit gjatë gjithë jetës, suksesin në karrierë si në mjedisin vendas ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Programi ofron dije te specializuar teorike dhe praktike ne fushen e shkencave kompjuterike dhe mundeson inovacion ne industry si dhe inovacion kerkimor origjinal ne institucionet e arsimit te larte. Programi ofron gjithashtu ekspertize mbi zgjidhjen e problemeve ne kerkim dhe inovacion dhe per perftimin e njohurive te reja nderdisiplinare. Programi i pajis studentet me aftesi per te konceptuar strategji pune ne grup qe ndihmojne ne avancimin e njohurive profesionale dhe ne vleresimin e kesaj pune.

Objektivat dhe rezultatet formuese të programit të studimit:

Programi Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike përgatit studentët për të arritur karrierën dhe arritjet profesionale të mëposhtme brenda viteve të diplomimit.

Niveli i pare: Njohja dhe kuptimi
Studenti do te jete i afte të:
– njohë dhe aplikojë parimet me te avancuara algoritmike dhe teorinë e shkencave kompjuterike në modelimin, projektimin dhe dizajnimin e sistemeve kompjuterike
– ne projektimin e strukturave te të dhënave, ne algoritmet paralele, kodet hash të supozimeve algoritmike, programimin heuristic, ne sigurine e informacionit, ne dizenjimin e sistemeve multimediale dhe lojërave të ndryshme, si dhe ne inteligjencen artificale dhe machine learning per te zgjidhur probleme komplekse ne industri ose ne kontekste kerkimore shkencore
– njohë pajisjet hyrëse-dalëse dhe periferike, të gjithë përbërësit e lidhur me pajisjet kompjuterike, ndërfaqet e rrjetit dhe driver-at

Niveli i dyte: Rritja e kapaciteteve per te zbatuar ne praktike njohurite teorike
Studenti do te pervetesoje keto kapacitete:
– kryejnë karrierë të suksesshme në disiplinat e shkencave kompjuterike dhe / ose ndjekja e studimeve master/doktorale në këtë fushë ose të ngjashme me të;
– të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre përmes mësimit gjatë gjithë jetës dhe përshtatja me tregjet dhe teknologjitë në zhvillim;

Niveli i trete: Aftesite profesionale
Studenti do te marre ekspertize dhe aftesi per:
– të marre pozicione drejtuese me qëllim përmirësimin e shërbimeve në këtë fushë dhe gjithashtu të iniciojnë biznese që ofrojnë zgjidhje inovative, dhe për të bashkëpunuar në grup me qëllim realizimin e një projekti final, të pëbashkët;
– të veprojë me ndërgjegje rreth potencialeve dhe përgjegjësive të profesionit informatik në kontekstin e shkencës, teknologjisë, shoqërisë dhe njerëzimit.

Mundësitë për punësim

Duke pasur parasysh përhapjen dhe zhvillimin e teknologjisë kompjuterike sot në shoqëri ka shumë mundësi të ndryshme pune për studentët e diplomuar në shkenca kompjuterike. Disa nga mundësitë e punësimit që programi Programi Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike ofron janë si vijon:

 • Inxhinier Software, i cili harton programe kompjuterike si dhe aplikon konceptet e shkencave
 • kompjuterike për të zgjidhur probleme praktike;
 • Analist i bazës së të dhënave, i cili harton dhe zhvillon programe për të mbledhur, ruajtuar dhe
 • analizuar të dhëna të natyrave të ndryshme;
 • Admistrator i sistemeve dhe/ose i bazës së të dhënave;
 • Menaxher i sistemeve të informacionit;
 • Specialist i sigurisë së informacionit dhe asaj kompjuterike;
 • Menaxher apo konsulent projekti IT;
 • Programues Web-i;
 • Game Developer;
 • Speciliast rrjetesh kompjuterike;

PROGRAMI MESIMORE

Semestri I

Programim i Avancuar (C++) (7 kredite)

Computer Aided Analyses and Design (6 kredite)

Sistemet e Shpërndara (7 kredite)

Algoritmet e Avancuara dhe Strukturat e të Dhënave (7 kredite)

Lëndë me zgjedhje (3 kredite)

(Krijimtaria Laboratorike)

(Menaxhimi i Projektit)

(Sistemet e Informacionit të Biznesit)

Semestri II

Machine Learning (7 kredite)

Inxhinieri Software (Metodat Moderne të Zhvillimit të Programeve) (6 kredite)

Siguria e Informacionit (7 kredite)

Lëndë me zgjedhje

(Programim i Avancuar (Python)) (3 kredite)

(Sisteme në kohë reale) (5 kredite)

(Data Structure) (5 kredite)

Lëndë me zgjedhje

(Zhvillimi i Lojërave) (5 kredite)

(Big Data) (5 kredite)

(Sisteme Inteligjente Multimediale) (5 kredite)

Semestri III

Rrjete dhe Teknologji të Avancuara Kompjuterike (7 kredite)

Metodat e Hulumtimit dhe Inovacionit në Shkencën Kompjuterike (5 kredite)

Laborator i Integruar në Shkencat Kompjuterike (12 kredite)

Lëndë me zgjedhje

(Shërbimi i Orientuar Kompjuterik) (3 kredite)

(Bashkëveprimi Njeri-Kompjuter) (3 kredite)

(Teknologjitë Virtuale) (3 kredite)

Lëndë me zgjedhje

(Inteligjenca e Biznesit) (3 kredite)

(Bio-Informatika) (3 kredite)

(Programim në Python) (3 kredite)

Semestri IV

Internship (5 kredite)

Shkenca Kompjuterike në Shoqëri (7 kredite)

Teza e Diplomës (18 kredite)