Master i Shkencave në Dizajn të Aplikuar

Master i Shkencave në Dizajn të Aplikuar

Master në Dizajn të Aplikuar (120 ECTC, 2 vite akademike, me kohë të plotë)
Profili profesional

Ky program studimi synon të japë njohuri të thelluara në konceptet aplikative të dizajnit të cilat kontribuojnë në krijimin e një eksperti me formim të ri. Nisur edhe nga përvoja ndërkombetare lidhur me raportin që shkollat e artit dhe të dizajnit kanë me ato të arkitekturës mendojmë se krijimi i programit të studimit për dizajnin e aplikuar krahas asaj të arkitekturës do të ndihmonte reciprokisht të dy këto programe studimi, pasi do të përforconte dimensionin e dizajnit në një shkollë me bazament arkitekturen siç është Universiteti POLIS. Propozimi i paraqitur në këtë program studimi krijon këtë profil të ekspertit të fokusuar në aspektet aplikative të dizajnit të objekteve me vlera praktike dhe në këtë kuptim është një risi. Dizajni i aplikuar konsiderohet si ndërthurja e veprimtarive formuese që lidhen me dy komponentë kryesore: arteve të aplikuara dhe inxhinierisë. Si të tilla konsiderohen dizajni industrial, dizajni grafik, dizajni interierit, artet e aplikuara, multimedia, si edhe artet funksionale. Shpesh këtu klasifikohet edhe arkitektura dhe fotografia.

Mundësitë për punësim
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
– Sektori privat i studiove artistike; artistë të pavarur përfshi edhe pjesën aplikative të artit; “industria” e marketimit, e botimeve, e mediave në përgjithësi, e veshjeve, e modës, e prodhimit të mobiljeve, dizenjuesi si personi që kuron imazhin; ne fushën e dizajnit të interiereve të banesave dhe lokaleve etj
– Sektori publik: në nivelet e ndryshme të qeverisjes, për të trajtuar me një frymë të re çështjet që kanë të bëjnë me edukimin e shijes estetike dhe që kanë një shkallë të lartë të impaktit shoqëror.

PROGRAMI MESIMORË

Semestri I
 • Advanced Modeling 1 (6 kredite)
 • Dizajn Grafik dhe Industrial (6 kredite)
 • Gjeometri e Avancuar ne Dizajn (6 kredite)
 • Dizajn Multimedial i Avancuar 1 (6 kredite)
 • Histori dhe Teori e Dizajnit 1 (6 kredite)
Semestri II
 • Histori dhe Teori e Dizajnit 2 (6 kredite)
 • Dizajn Multimedial i Avancuar 2 (6 kredite)
 • Dizajni Dixhital 3D dhe Parametrik (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Dizajni Interieri (6 kredite)
 • Advanced Modeling 2 (6 kredite)
Semestri III
 • Product Development (6 kredite)
 • Metoda të kërkimit Shkencor (3 kredite)
 • Teza dhe Projekt Diploma (Studio Diploma) (6 kredite)
 • Entrepreneurship (6 kredite)
 • Advertisement and Communication Web Design (6 kredite)
 • Interior Design (6 kredite)
Semestri IV
 • Intership Profesional (6 kredite)
 • Introduction to Marketing (Workshop) (6 kredite)
 • Interactive and Game Design Systems (6 kredite)
 • Alestim (3 kredite)
 • Teza dhe Projekt Diploma (6 kredite)