Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik – Shkenca Kompjuterike

5
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik – Shkenca Kompjuterike

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS
Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:
Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Bachelor në Shkenca Kompjuterike

KRITERET KUALIFIKUESE
– Gradë Shkencore Doktoraturë në fushën e Shkencave Kompjuterike;
– Përvojë në mësimdhënie;
– Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
– Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  
– CV (Curriculum Vitae),
– Letër Interesi,
– Diplomë (të skanuara),
– Tituj/Grada Shkencore,
– Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME
E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al
Aplikimi është i hapur deri më datën 15.06.2024, ora 16:30.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.