Faculty Overview – FKZH

Fakulteti për Kërkim dhe Zhvillim

ka si mision orientimin e universitetit drejt strategjive dhe tematikave kërkimore ndërdisiplinore, në nivel shkencor dhe aplikativ. Kërkimi shkencor, I cili zhvillohet në nivel ndërprogramor dhe ndërdisplinor udhëhiqet nga Departamenti i Kërkimit Shkencor i cili përmban Programin e Doktoraturës në Arkitekturë dhe Planifikim Urban me diplomë të dyfishtë me Universitetin e Ferrarës, si dhe Masterin Ekzekutiv të Restauros në bashkëpunim po me Universitetin e Ferrarës. Aktiviteti kërkimor. Kërkimi aplikativ udhehiqet nga Departamenti i Kërkimit të Aplikuar dhe fokusohet në ndërthurjen e praktikave të efiçencës së energjisë dhe teknologjive të informacionit me arkitekturen, dizajnin urban, dhe trashëgiminë kulturore. Ky department përmban Shkollën Profesionale  të Eficencës së Energjisë dhe ate të Mirëmbajtjes së Rrjeteve. Fakukteti përmban edhe Qendrën e Burimeve dhe Informacionit, e cila angazhohet me menaxhimin e burimeve shkencore dhe me botimin e punës kërkimore të Universitetit, në periodikë si Forum A+P dhe Seria OMB.

Our Offerings

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

After Graduation

Thanks to our unique Preceptorship program as well as our talented alumni, Rice Architecture has a remarkable reputation among top offices across the world. Our graduates are recognized to be smart, articulate, talented, and well-prepared. We expect every one of our students to engage the world of the school, the world of architecture, and the world at large. 

 
That means our graduates are ready to work with others, while also being prepared to lead. Our graduates find jobs all across the globe, mostly in architecture but also with magazines, museums, consulting firms, product and web designers, universities, planners, and even with law firms.
 
0

States where alumni currently work

0

Countries where alumni are practicing

0

Alumni own their own practice

0

States where alumni currently work

Where they are working

getCroppedImage