Merita Guri

Doc. Dr.

MERITA GURI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt:
merita_guri@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Doc. Dr. Merita Guri është koordinatore e programit të Inxhinierisë së Ndërtimit pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Dizajnit.
Prej 1988 është pjesë e jetës akademike në Shqipëri me një eksperiencë të gjerë në fushën e projektimit të objekteve rezidenciale, industriale dhe sociale.
Ka marrë titullin Doktor Pranë Universitetit Politeknik të Tiranës në vitin 2015 me një temë kërkimore të fokusuar në teknikat e përforcimit të objekteve me strukturë muraturë.
Interesi i fushës së mësimdhënies fokusohet tek konstruksionet muraturë, konstruksione çeliku, materiale ndërtimi si dhe studio dhe projekt diploma me studentët e masterit shkencor.

PUBLIKIMET E FUNDIT

ISDEE, International Symposium on Durrës Earthquakes and Eurocodes September 21st to 22nd, 2020, Online  presentation. ”Seismic Issues for Prefabricated Reinforced Buildingsfrom the 26 November 2019 Earthquake” Guri M. Lluka D, FIN Tiranë .

ISDEE, International Symposium on Durrës Earthquakes and Eurocodes September 21st to 22nd, 2020, Online presentation. ”Damage identification in reinforced concrete structures by 2019 Durrës earthquake.Some seismic retrofiting techniques.” Lluka D. Guri M. FIN Tiranë

ISDEE, International Symposium on Durrës Earthquakes and Eurocodes September 21st to 22nd, 2020, Online presentation.” Typical Damages Observations from the 26 November 2019 M 6.4 Albanian Earthquake.Case of Buildings in Administrative Unit 14 of Tirana County ” Rusi I.,Guri M., FIN Tiranë

International Scientific Conference TAW 2020 “Science and the City”, Online presentation ,Guri M., Krosi F., Sulaj E.,” Building classification according to the period of construction and their typology”, Polis University Tirana, Workshop of “Assess the State’s abilities and effectiveness in managing and controlling construction projects” 28 September  to 09.October 2020, Tiranë