Godiva Rrembeci

Prof.Assoc. Dr.Ekonomi

GODIVA REMBECI

Departamenti: 
Planifikim dhe Menaxhim Urban
Kontakt: 
godiva_rembeci@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prof. Assoc.Dr. Godiva REMBECI është Përgjegjëse e Departamentit të Planifikimit dhe Menaxhimit Urban ku përfshihen programet bachelor BBA, Master i Integruar Shkencor i Planifikimit, Master Shkencor në BA dhe Master Profesional në GIS. Prof. REMBECI, për më shumë se 25 vite ka punuar në Institucionet qëndrore si INSTAT dhe BANKA e Shqipërisë e angazhuar si eksperte dhe drejtuese teknike në përgatitjen e publikimin e treguesve statistikorë Makro, si Statistikat e Biznesit, Produkti i Brëndshëm Bruto, (PBB), Ekonomia e Pavrojtuar, (NOE) Bilanci i Pagesave, (BOP) Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare,etj. Ajo është autorja e ndërtimit të regjistrit të parë statistikor dhe elektronik të biznesit në vend e sëbashku me të, të ngritjes të sistemit të statistikave ekonomike si pjesë integrale e sistemit statistikor shqiptar. Gjatë kësaj periudhe ka ideuar dhe
implementuar një seri projektesh për zhvillimin sasior e cilësor të statistikave shqiptare dhe përafrimin e tyre me standartet ndërkombëtare të BE, në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtare si EUROSTAT, FMN, BB, UNECE, UNDP, OECD si dhe Zyrat Statistikore e Bankat Qëndrore të vendeve europiane, si INSEE-France, ISTAT-Itali, SWEDEN Statistics, Banka e Italisë, Sllovenisë, Gjermanise, etj. Krahas prodhimit statistikor, ajo ka qënë e angazhuar në mësimdhënie si pedagoge e jashtme për rreth 15 vitesh pranë universiteteve publike e private në programet bachelor e master (Universiteti i Tiranës, Universiteti Europian i Tiranës ,ERASMUS University -Hollande ) dhe që prej vitit 2014 është lektore e parë në lëndët statistikë e demografi në UPOLIS. Eshtë antare e Senatit dhe Këshillit Shkencor të UPOLIS që prej vitit 2014. Ajo është e përfshirë aktivisht në projektet e Universitetit POLIS për hartimin e strategjive të zhvillimit të territorit të bashkive e njësive vendore te krijuara pas RTA2014, duke kontribuar me përgatitjen e vlerësimeve statistikore të popullsisë rezidente dhe analizat statistikore të situatës demografike dhe ekonomike të bashkive të reja.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Godiva Rembeci (2022) “THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES” 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROFESSIONAL STUDIES AND LABOR MARKET, Durres-Albania, ISBN 978-9928-4714-4-4.

Godiva Rembeci (2021) “The impact of COVID-19 pandemic to Albanian economy and more specifically to SMEs sector”. TDW2021 International Scientific Conference “The Post-Pandemic Right to the City” ISBN 978-9928-347-03-9

Godiva Rembeci,(2019) “Measuring the Performance of SMEs for Evidence – Informed Economic Development Policies in Albania”. Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 98-106Journal of the Western Balkan Network on Territorial Governance Print ISSN 2706-6371  https://doi.org/10.32034/CP-TGWBAR-I01-0898

Godiva Rembeci, (2017) “SME’s Performance Through Comparative Performance Indicators, Measured by Business Statistics- Albania Case”. European Journal of Economics and Business Studies  DOI: 10.26417/ejes.v9i1.p361-370

Godiva Rembeci, (2020) “The creative process of data gathering and analyzing in Dropull MunicipalityRurban Sequences. Inquiries on Dropull’s states of Liminality.  A project of the Joint International PhD Program IDAUP.UPOLIS Albania / University of Ferrara Italy, POLIS-Press ISBN: 978-9928-347-01-5

Godiva Rembeci, (2017) “Building an information system to enhance innovative SMEs in Albania”. European Journal of Economics and Business Studies DOI: 10.26417/ejes.v7i1.p213-224

Godiva Rembeci, (2016) “Foreign Direct Investments as a Growth Factor for Stimulation of Economic Development and Albanian Position towards Balkan Region’s FDI”. Online International Interdisciplinary Research Journal, {Bi-Monthly}, ISSN 2249-9598, Volume-VI, Nov 2016 Special Issue (1)