Gjergji Ikonomi

Prof.

Gjergji Ikonomi

Departamenti: 
Mjedis

Kontakt: 
gjergji_ikonomi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Gjergji Ikonomi – Studimet e larta të kreut në Fakultetin e Inxhinjerisë së Ndertimit, Tiranë, i diplomuar si Ndërtimi për ndërtimin e qytetarëve, industriale dhe hidroteknike (Universiteti Politeknik Tiranë, 1967). Pedagogu pranë Katedrës së Hidraulikës dhe veprave hidroteknike (1968). Emeruar Zv.Dekan i Fakuletit të Inxhinjerisë së Ndërtimit (1978-1979). Emëruar përgjegjësi i Katedrës së Hidraulikes (1989-1993). Emëruar Zv.Dekan e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndertimit (1993-1998). Emeruar Shef i Departamentit te Inxhinierise se Mjedisit (1998-2002). Shef i Departamentit të Inxhinierise se Mjedisit (FIN UPT, 2002-2013).

Nga viti 1914 punon si pedagog titullar prane Universitetit Polis ; Fakulteti per Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim, Departamenti i Mjedisit. Eshtë anatar i Këshillit të Profesorëve në këtë universitet, ku drejtuesit dhe këshillat e stafit dhe kërkuesit e rinj. Ka kryer specializime në universitete të ndryshme të Evropës si : Itali, Francë, Zvicër, Rusi dhe Gjermani. Zotëron gjuhët e huaja : Frengjisht, Italisht, Rusisht.
Ka qenë pedagog titullar në leksione dhe seminare në nivel universitar dhe post-universitar: në 9 lende mesimore, autor i 6 teksteve mesimore, si dhe autor i planeve mesimore, programeve mesimore, projekteve të paisjeve në ndihmë të procesit mësimor, udheheqje diplomash, etj. . Ka një menu të pasur publikimesh, përfshi:

  • Studime dhe eksperimentime në fushën e modelimeve hidraulike (temë qeveritare e KSHM):
  • Artikuj shkencore brenda dhe jashtë vendit; Monografi, referime shkencore, brenda dhe jashtë vendit; Projekte të zbatuara; Pjesmarrja në projekte kombëtare dhe deklarate; Udhëheqje disertacioni (Doktoratura); Udheheqje mikrotezash SHPU; Udheheqje mikrotezash të mbrojtura dhe doktoraturash; Punime të tjera si oponenca, recensa doktoraturash dhe monografi, etj.