Standardet e Cilësisë

Standardet e Cilësisë

Universiteti POLIS është përgjegjës për standardet akademike dhe cilësinë e arsimit që ofron i cili është në përputhje me Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK), një pikë referimi por dhe një dokument shumë i rëndësishëm për të gjitha institucionet e arsimit të lartë që ofrojnë një diplomë/kualifikim në Shqipëri.
Statuti i Universitetit POLIS përbën kuadrin rregullator të Universitetit brenda të cilit përcaktohen dhe sigurohen standardet në kuadër të sigurimit të sigurimit të cilësisë.
Proçeset që kryhen nga Njësia e Brendhme e Sigurimit të Cilësisë @POLIS janë në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore si më poshtë:

Standartet Kombëtare të Cilësisë

Standartet Ndërkombëtare të Cilësisë