Master i Shkencave në Arkitekture dhe Dizajn Urban

Master i Shkencave në Arkitekture dhe Dizajn Urban

Program i integruar në Arkitekturë dhe Dizajn Urban (300 ECTC, 5 vite akademike, me kohë të plotë)
Profili profesional

Ky program studimi ofron një mënyre të re për të menduar Arkitekturën, nisur nga analizimi dhe eksperimentimi i kontekstit që na rrethon si dhe eksperiencat botërore, gjë që krijon mundësinë për t’u shkëputur nga “pozicionimi” standart i edukimit në fushën e arkitekturës. Kjo veçanti buron nga vlerësimi i potencialeve të fjetura dhe transformimi i tyre në burime frymëzimi, duke sjell në arkitekturë një frymë të re që bazohet tek ri-interpretimi i kontekstit aktual dhe transformimi i tij në vlera të reja të arkitekturës dhe shoqërisë në tërësi.

Mundësitë për punësim
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
– Sektori privat i studiove të projektimit arkitektonik apo te kompanive te ndertimit.
– Sektori publik: nivelin e qeverisjes vendore, duke filluar që nga bashkite e komunat e deri tek qarku apo rajonet. Nivelin e qeverisjes qëndrore;
– Institucionet kërkimore shkencore vendase dhe të huaja të cilat kanë për fokus kryesor fushën e arkitekturës, ndërtimit dhe dizajnit urban.

PROGRAMI MESIMORË

Semestri I
 • Analizë Territori dhe Vendbanimi I (6 kredite)
 • Histori Arkitekture dhe Qyteti (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 1A (6 kredite)
 • Gjeometri Deskriptive 1 (6 kredite)
 • Matematikë (6 kredite)
Semestri II
 • Gjeometri Deskriptive 2 (6 kredite)
 • Gjuha Pamore (6 kredite)
 • Analizë Territori dhe Vendbanimi II (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 1B (6 kredite)
 • Histori Arkitekture dhe Qyteti II (6 kredite)
Semestri III
 • Studio dhe Teori Arkitekture 2A (6 kredite)
 • CAAD I (3 kredite)
 • Materiale Ndërtimi dhe Teknika Konstruktive (6 kredite)
 • Teknologji Arkitekture 1 (6 kredite)
 • Shkenca Konstruksioni 1 (6 kredite)
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022 (3 kredite)
Semestri IV
 • Topografi (3 kredite)
 • Rilevim Arkitekture (3 kredite)
 • CAAD II (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 2B (6 kredite)
 • Teknologji Arkitekture 2 (6 kredite)
 • Shkenca Konstruksioni 2 (6 kredite)
Semestri V
 • CAAD III (3 kredite)
 • Studio Planifikimi Urban (9 kredite)

 • Fizikë Teknike dhe Impianistikë (6 kredite)

 • Ekonomi dhe Kantjer Ndërtimi (3 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 3A (6 kredite)
 • Analizë e Tipologjisë dhe Morfologjisë Arkitektonike / Inclusive Design (3 kredite)
 • Studio Dizajni Ambiental (3 kredite)
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022 (3 kredite)
Semestri VI
 • Urbanistikë Teknike dhe Ligj dhe Legjislacion Urban (3 kredite)
 • Rrjete Elektrike (3 kredite)
 • Rrjete Teknologjike – Furnizim me Ujë (3 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 3B (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Dizajni Urban (9 kredite)
Semestri VII
 • Restaurimi i Trashëgimisë Kulturore (6 kredite)
 • Dizajn Grafik dhe Industrial (6 kredite)
 • Advanced Studio in Architecture and IT (6 kredite)
 • Dizajn Peizazhi (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture 4A (6 kredite)
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022 (3 kredite)
Semestri VIII
 • Studio dhe Teori Arkitekture 4B (6 kredite)
 • Projekt Zbatimi (6 kredite)
 • Studio dhe Teori Arkitekture Interieri (6 kredite)
 • Prefabrikim Dixhital dhe Prototipizim (6 kredite)
 • Rigjenerim Urban dhe Projekte me Komunitetin (3 kredite)
Semestri IX
 • Metoda te Kërkimit Shkencor (6 kredite)
 • Studio Profesionale në Arkitekturë (6 kredite)
 • Sipërmarrja dhe Biznesi (3 kredite)
 • Studio Finale Arkitekturë 5 (6 kredite)
 • Thellim Teorik (6 kredite)
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022 (3 kredite)
Semestri X
 • Studio Finale Arkitekturë 6 (9 kredite)
 • Teza dhe Projekt Diploma (15 kredite)
 • Internship profesional (6 kredite)