FPMMU

FPMMU

Fakulteti është njësia kryesore që bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Programet në fjalë ofrohet nga një njësi kryesore të cilat përputhen plotësisht për sa i përket fushës akademike e kërkimore me programet e Planifikmit dhe Menaxhimit urban, Mjedisit dhe Qendrueshmërisë.

Departamenti si njësi bazë është përgjegjëse për ngritjen dhe hartimin e programeve të studimit, të cilat shkojnë në linjë me qellimin, objektivat dhe misionin e institucionit. Për hartimin e programeve të studimit bazohet në strategjitë afatmesëm dhe afatgjatë të institucionit, në eksperiencat kombëtare dhe ndërkombëtare, në bashkëpunimet e vazhdueshme me institucione arsimore parnere, në nevojat e tregut të punës dhe në parimet e vlerave kombëtare. Mbi këto parime Programi i Integruar i Studimeve Master i Shkencave në “Planifikim dhe Menaxhim Urban” ofrohet nën menaxhimin e njësisë bazë Departamentit të Planifikimit dhe Menaxhimit Urban, në përputhje të plotë me fushën akademike kërkimore të kësaj njësie.

Ne Brendesi te Organizimit të këtij fakultetit është e rëndësishme të identifikojme tre shkolla të mëdha mendimi, Shkollën e Planifikimit dhe Ceshtjeve Urbane, Shkollën e Mjedisit dhe Qëndrueshmërisë dhe Shkollë e Biznesit dhe Menaxhimit.

 1. Departamenti Planifikim dhe Menaxhim Urban
  Programi I Masterit te Integruar ne Planifkim dhe Menaxhim Urban
  Masteri Planifikimit Hapsnorë dhe Sistemeve gjeografike te Informacionit
  Nen-Njesia e Shkollës së Biznesit:
  Programin Bachelor ne Administrim Biznesi
  Master Shkencorë në Administrim Biznesi
 1. Departamenti i Mjedisit
  Bachelor ne Studime Mjedisore
  Menaxhimi Mjedisore Urban
 1. Qendra Kërkimore e Qëndrueshmërisë
  Njësitë e kërkimit dhe Laboratorët

Programi i Integruar i Studimeve Master i Shkencave në “Planifikim dhe Menaxhim Urban” ofrohet nën përgjegjësinë kryesore të Fakultetit të Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban (FPMMU), por për ofertën akademike angazhohen edhe pedagogë nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Dizajnit (FAD), si dhe Fakulteti i Kërkimit dhe Zhvillimit (FKZh) dhe si dhe pedagogë nga universitete të huaj partnere, kryesisht nga IHS / Erasmus, TU Wien, Universiteti i Ferrarës, etj.

Stafi i këtij fakulteti nën drejtuesit e departamentit angazhohen në punë kërkimore të përbashkët me studenetët në kuadër të botimeve, revistave, broshurave, përkrahin dhe nxisin praktikën mësimorë dhe asistojnë në punën laboratorike të studenteve në fushat e ekspertizës së tyre. Laboratorët e U_Polis qëndrojnën nën angazhimin e personelit ndihmës i cili kujdesët për mbarëvatjen ë hapësirave laboratorike. Universiteti Polis ka ngritur 7 laboratorë, nga të cilat Laboratori i CAD, Laboratori GIS, Laboratori I Mjedisit dhe Observatori i pellgut të Mesdheut, menaxhohen nga fakulteti I FPMMU-se. Planifikimi ne Polis ka asistencen e nje sere laboratoresh ku vecojme “IF Innovation factory”, Laboratorin e Energjise, dhe 4 laboratore te specializuar kompjuterike (Mac, GIS, CAD, etj). Programi ka marrveshje me laboratorin Gjeoteknik Altea, si dhe studentet kane akses ne sipermarrje permes inkubatorit “Tirana Inc.” ku Polis dhe 4 universitete te tjera publike-private asistojne studentet te viteve te fundit dhe alumni te vetepunesohen.