Aguljeln Marku

Kërkues Shkencor

AGULJELN MARKU

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt: 
aguljeln_marku@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Aguljeln Marku është kërkues shkencor dhe lektor pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti POLIS, në disiplinën e Inxhinierise se ndertimit.
Ka kryer studimet e larta Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi dhe Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi, profili: Struktuë në Universitetin Politeknik të Tiranës.
Përfundoi studimet e doktoraturës në fushën e Arkitekturës në vitin 2022,  prane Universiteti POLIS dhe Universiteti i Ferrarës në Itali, duke e fokusuar kërkimin e në perforcimin e ndertesave me murature mbajtese. 
Interesi i fushës së mësimdhënies fokusohet tek konstruksionet beton-arme, dhe konstruksione prej çeliku.
Gjatë karrierës profesionale ka qënë pjesë e projekteve të tipologjive të ndryshme si, resorte, komplekse banimi dhe shërbimi, godina industriale dhe vila banimi. 

PUBLIKIMET E FUNDIT

NZSEE New Zealand society for earthquake engineering Journal, Maj 2020. Autoret: A.W. Charleson, N. Vesho, A. Marku “Structural engineering observations from the 26 November 2019 M6.4 Albanian earthquake”; Box 2193; ISBN: 978-0-473-52983-3

Publikim ne “International journal of scientific research in civil engineering”, Publikimet periodike IJSRCE, India. Article: “Ferrocement composites for strengthening existing school structures in Albania” – M. Guri, N. Vesho, A. Marku. IJSRCE International Journal | Volume 4 | Issue 5 | ISSN: 2456-6667

Publikim ne Journal “International journal of scientific research in civil engineering”, Publikimet periodike IJSRCE, India. Article: “Seismic Performance Assessment of Masonry Buildings, Albanian Context” –B. Nika, N. Vesho, A. Marku. IJSRCE International Journal | Volume 6 | Issue 3 | Pages 134-144 | ISSN: 2456-6667

Guri M., Marku A., Duro E., Krosi F. (2021) Building Classification in Albania based on National Design Codes. DGKS Symposium Proceeding, Belgrade, Serbia.

Guri, M., Rusi, I., Marku. A., Vesho. N., Duro. E., Krosi. F., Sulaj. E., (2019) Technical Bulletin. Today’s Challenges of Construction Industry and Resilience to Natural Hazards.