Profesional

Profesional

Programet e studimeve të ciklit të dytë “Master Profesional” pranë Universitetit POLIS japin njohuri të thelluara, teorike dhe praktike, si dhe trajnim për kërkim të pavarur në një fushë brenda një specialiteti të caktuar. Këto programe realizohen me 60 kredite dhe me kohë zgjatje normale 1.5 vite akademike (ose 3 semestra). Në përfundim të studimeve të ciklit të dytë lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” sipas programit të studimit.
Programet e studimeve të ciklit të dytë “Master Profesional” pranë U_POLIS realizohen bazuar në përvojën e bashkëpunimit me institucione të huaja të arsimit të lartë, konkretisht si më poshtë vijon:

Universiteti POLIS bashkëpunon me stafin e IHS /  Erasmus University, Rotterdam Hollandë, për realizimin e programit:
Universiteti POLIS bashkëpunin me stafin e “Nitro-Saggio research group, La Sapienza, Romë Itali, për realizimin e programit: 

Pranimi
Aplikantët të cilët janë të interesuar për të vazhduar studimet në një nga programet e mësipërme mund të përdorin linkun APLIKO në të cilin mund të gjeni informacionin e nevojshëm mbi dokumentacionin që duhet të dorëzoni dhe procedurat që ndiqen për tu bërë pjesë e Universitetit POLIS.