Organization of the 2nd Meeting of Schools of Architecture and Urban Planning of the Euro-Mediterranean region

urban planning
Njoftime

Organization of the 2nd Meeting of Schools of Architecture and Urban Planning of the Euro-Mediterranean region

18 – 19 Maj 2023, Tirana, Albania – Unioni për Axhendën Urbane Mesdhetare dhe Plani i Veprimit për Zhvillimin Strategjik Urban të UfM-së 2040 i miratuar në vitin 2021 sigurojnë një udhërrëfyes për adresimin e sfidave të zhvillimit urban rreth Mesdheut dhe propozojnë arsimim të bazuar në fakte, të integruar dhe pjesëmarrës, duke u fokusuar në kontekstualizimin e politikave globale si p.sh. si SDG-të dhe marrëdhëniet reciproke përforcuese midis urbanizimit të qëndrueshëm, të drejtë dhe gjithëpërfshirës.

Sesioni inaugurues i Takimit të UfM-së të Shkollave të Arkitekturës dhe Urbanistikës u organizua në Barcelonë, në ambientet e Sekretariatit të UfM-së, më 23 maj 2022, për të vënë në lëvizje procesin e rishikimit, përditësimit dhe konvergjencës së kurrikulave të atyre shkollave, me një synimi për rritjen e zhvillimit të aftësive në arsimin e lartë, duke lehtësuar punësimin e të rinjve dhe promovimin e lidhjeve midis akademisë, studentëve të arkitekturës dhe sipërmarrjeve të biznesit që janë aktive në rajon. Takimi ishte gjithashtu rasti për të dëgjuar për mundësitë që KE u ofron universiteteve duke përfshirë programet COST dhe ERASMUS+.

Me atë rast, pjesëmarrësit u inkurajuan të angazhohen për të punuar drejt rishikimit, përditësimit dhe konvergjencës së kurrikulave, si dhe organizimit të kurseve të trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve, programeve dhe shkollave verore. Ky aktivitet u zhvillua në koordinim me Dialogun Rajonal të UfM-së për Ndërkombëtarizimin e Arsimit të Lartë dhe si pjesë e zbatimit të Planit të Veprimit Strategjik të UfM-së për Zhvillimin Urban.

Një takim vijues i mbajtur në Ankara, më 1-2 dhjetor 2022, i organizuar nga Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme, përparoi në konsolidimin e një grupi akademikësh nga i gjithë rajoni të interesuar për të punuar në nivel rajonal. Ky grup filloi të diskutojë për veprime të ndryshme konkrete për të konkretizuar këtë bashkëpunim mes shkollave të rajonit, konkretisht: një propozim COST që do të dorëzohet në vjeshtë 2023, propozimet e mundshme për Erasmus+ që do të përcaktohen dhe nisja e një konkursi studentor për dizajnin urban.

Takimi që do të zhvillohet në Universitetin Polis në Tiranë do të shërbejë për të çuar përpara diskutimet për aktivitete të mundshme të përbashkëta rajonale.

Link: Organization of the 2nd Meeting of Schools of Architecture and Urban Planning of the Euro-Mediterranean region