Kontaktet dhe Linke të vlefshme

Kontaktet dhe Linke të vlefshme

Adresa:
Universiteti POLIS
Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë (NJBSC)

Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar
Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995, Tirana, Albania
E-mail 1: manjola_hoxha@universitetipolis.edu.al
E-mail 2: rektorati@universitetipolis.edu.al

Tel:+ 355.(0) 4 240 74 20 / 240 74 21;

Web: 
www.universitetipolis.edu.al

Linke të vlefshme:

 1. Ministria e Arsimit dhe Sportit
  https://arsimi.gov.al/ 
 2. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)
  https://www.ascal.al/sq/ 
 3. Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA)
  http://qsha.gov.al/index.html
 4. Shoqata Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA)
  https://enqa.eu/ 
 5. Shoqata e Universiteteve Evropiane (EUA)
  https://eua.eu/ 
 6. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (QAA) – UK
  https://www.qaa.ac.uk//en/home