Fakultetet

Fakultetet

Universiteti POLIS në strukturën e tij organizative përbëhet nga tre fakultete dhe një qendër studimore ndërdisiplinore. Secili fakultet është i organizuar në njësi bazë dhe ka në përbërjen e tij dy departamente dhe një qendër kërkimore.

Fakulteti bashkërendon mësimdhënien, kërkimin dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore-inovacioni të përafërta ose të ndërthurura, si dhe ofron programe studimi të ndryshme në të 4 nivelet e studimit pas-sekondar, universitar, dhe pas-universitar, në përfundim të të cilave përfitohet diplomë e specifikuar sipas programit të kryer nga studenti.

FAKULTETI ARKITEKTURË, DIZAJN DHE INXHINIERI (FADI)
Dekan: Dr. Ledian Bregasi
Zv / dekan: Dr. Ilda Rusi
Departamenti Art dhe Dizajn
Departamenti Arkitekturë dhe Inxhinieri
Qëndra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn  

FAKULTETI PLANIFIKIM, MJEDIS DHE MENAXHIM URBAN (FPMMU)
Dekan: Prof. Assoc. Dr. Xhimi Hysa
Zv / dekan: kDr. Doriana Musaj
Departamenti Planifikim dhe Menaxhim Urban
(Nën-Njësia e Shkollës së Biznesit)
Departamenti i Mjedisit
Qëndra Kërkimore e Qëndrueshmërisë

FAKULTETI PËR KËRKIM DHE ZHVILLIM (FKZH)
Dekan: Dr. Skënder Luarasi
Zv / dekan: kDr. Albina Toçilla
Departamenti i Kërkimit Shkencor
Departamenti i Kërkimit të Aplikuar
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit

QËNDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE KËRKIMORE E INOVACIONIT (IF – Innovation Factory)
Kjo qëndër koordinon aktivitetin e njësive bazë të treta (qëndra) pranë çdo njësie kryesore. Për më shumë shiko këtu:
Prane kësaj qëndre përfshihet:
i) Fab-Lab
ii) MAD Gallery
iii) OMB-UNECE Center of Excellence
iv) Polis-Press,
v) Biblio-Polis.