Veledin Cako

Prof. As.

VELEDIN ÇAKO

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
veledin_cako@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Kam kryer studimet e larta në degën fizikë, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, jam diplomuar në Master i Shkencave në Fizikë me drejtim Biofizikë në F.SH.N – UT dhe kam mbrojtur gradën shkencore Doktor i Shkencave në Fizikë në F.SH.N – UT. Gjithashtu kam fituar titullin akademik Profesor i Asociuar në F.SH.N – UT. Kam qenë lektor në Universitetin ‘Ismail Qemali’ Vlorë për një përiudhë prej 15 vitesh. Kam marrë pjesë dhe kam drejtuar disa grupe për hartimin e programeve të ndryshme studimi.

KONFERENCAT SHKENCORE

Çako. V., Zhuri. E., Babani. F., Karaja.Th. “Water turbidity as one of the trophic state indices in

Narta lagoon”, International Conference on Marine and Coastal Ecosytems: increasing knowledge for a sustainable conservation and integrated management,Tiranë, Albania, 25 – 28 April, 2012. Book of abstracts. Pg. 78.

 

 Çako. V., Zhuri. E., Babani. F., Karaja. Th. “Characterization of turbidity of some water ecosystems in southwestern Albania (Vlora region)”. BALWOIS 2012 – Ohrid, Republic of

Macedonia ,28 May – 2 June 2012.

 

 Çako. V., Babani. F., Shena. M. (2011). “Evaluation of the trophic state in Narta Lagoon”. International Conference on Carstic Water Bodies in Albania, Elbasan, Albania 9-11 June 2011. Book of Abstracts. Pg. 124 – 125. ISBN 978-99956-16-60-1

 

Çako. V., Babani. F., Shkurtaj. B., Shena. M. “Vlerësimi krahasues i gjendjes trofike ndërmjet

disa sistemeve ujore në qarkun e Vlorës” Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit. Takimi I gjashtë vjetor ndërkombëtar IASH 2011, Prishtinë, 1 – 4 shtator 2011. Abstrakt. Pg. 339.

 

Çako. V., Shena M. “Application of the spectroscopic methods in monitoring aquatic ecosystems” at the 1st Internatinal Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28-30 November 2010.

 

 Çako. V., Zhuri. E., Babani. F., Shena. M. “Characterization of Turbidity of waters of Butrinti lake and Saranda coast” International Interdisciplinary Conference. ISSN 2310-6719, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore –Albania 26-27 November 2012. Pg. 238-243.

 

Shkurtaj. B., Çako. V., Shena. M. “Përcaktimi i komponimeve hidrokarbure squfurore në

fraksionin aromatik të naftave dhe lëndës organike të shkëmbenjve sendimentar” International

Interdisciplinary Conference. ISSN 2310-6719, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore –Albania 26-27

November 2012. Pg. 223-232

 

 Zhuri. E., Çako. V., Babani. F., Karaja. Th. “Fluorescence imaging of photosynthetic activity in

stressed-pollution plants via chlorophyll fluorescence”. International Conference. “Towards Future Sustainable Development”. ISBN: 978-9928-4011-9-9. Universiteti “Luigj Gurakuqi”

Shkodër, November 2012. Pg. 581-587.

 

Çako. V., Baci. S., Zhuri. E., Shena.M. “Evaluation of trophic state of Narta lagoon and Butrinti

lake”. 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences ISBN 978-9928-4135-5-0. November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Volume 1 Pg; 398-404.

 

Baci. S., Çako. V., Shena. M. “Water transparency as one as of trophic state indicies in Vlora bay” 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences ISBN 978-9928-4135-5-0. November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Volume 1 Pg; 390-397.

 

Çako. V., Baçi. S., Shena. M. ”Evaluation of trophic state in Saranda Bay”. Përmbledhjet e punimeve shkencore, Takimi I 8-te vjetor nderkombetar I Institutit Alb-Shkenca. Tiranë, 29-31 gusht 2013. Pg. 265.

 Çako. V., Dukaj.  A., Shkurtaj. B., Shena. M. “Trend for Water Transparency in Vlora Bay”. 4th

International Conference of ecosystems “Essays on Ecosystem and Environmental Research”,

ISBN 978-9928-4068-9-7, May 23-26, 2014, Tiranë – Albania. Pg. 104-105.

ARTIKUJT SHKENCOR

Çako. V., Babani.F. “Evaluation of the trophic state in Vilun lagoon”. Advances in Bioscience and Biotechnology. ISSS: 2156-8456, Vol.2, No. 4, DOI: 10.4236/abb.2011.24045   Available online at http://www.scirp.doi.org/journal/abb. Pg. 311- 314,

Çako. V., Baci. S., Shena. M. “Water Turbidity as One as of the Trophic State Indices in Butrinti Lake” Journal of Water Resource and Protection. ISSN (E):1945-3108, Volume 5, Number 12, DOI: 10.4236/jwarp.2013.512120    Pg.1144-1148.

 

 Çako. V., Babani. F. “Monitorimi i ekosistemeve ujorë bazuar në vlerat e pigmenteve fotosintetike”. Buletin i Shkencave Natyrore (Nr.12; 2011), ISSN: 2224-1779, Pg. 75- 82.

 

Zhuri. E., Çako. V., Babani. F., Karaja. Th.; “The Influence of Stress Analyzed By The Emitted Fluorescence Changes”. International Organization of Scientific Research Journal of Engineering. http://www.iosrjen.org, ISSN (E): 2250-3021. Volume 4, Issue 4- Versioni 6 (April 2014), Pg. 38- 43,

Zhuri. E., Çako. V., Babani. F., Karaja. Th. “Activity Imaging Photosynthetic Of Populus X Canadensis Moench Plants In Air Pollution”. International Journal of Engineering Inventions. http://www.ijeijournal.org.ISSN (E): 2278-7461. (Vol.03, 08) March 2014. Pg. 35- 40,

Çako. V., Zhuri. E., Babani. F., Karaja.Th. “Water Transparency As One As Of Trophic State Indices In Narta Lagoon”. International Organization of Scientific Research Journal of Engineering. http://www.iosrjen.org ISSN (E): 2250-3021, Volume 4, Issue 4- Versioni 7 (April 2014), Pg. 15- 22,

 

  Çako. V., Zhuri. E, Babani. F., Karaja. Th.; “Trend of Trophic State in Narta Lagoon”. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). https://sites.google.com/site/injournalofecosyISSN 2224-4980, Volume 4/2, May 2014, Pg. 207- 212,

 

  Çako. V., Zhuri. E, Babani. F., Karaja. Th.; “Evaluation Of Trophic Status In Narta Lagoon Based on Biological Indicators”. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences” (IMPACT: IJRANSS). http://www.impactjournals.us ISSN (E): 22321-8851, Vol. 2, Issue 5,

 

Tekste Mësimore

“Praktikumi i Fizikës së Përgjithëshme”. Shena. M., Çako. V.