Sonila Murataj

Msc.

Sonila Murataj

Departamenti: 
Kërkimi Shkencor
Kontakt:
sonila_murataj@universitetipolis.edu.al

Google Scholar

Orcid

PROFILI AKADEMIK

Msc. Sonila Murataj është asistente Lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor.
Ka përfunduar studimet në “Universitetin EPOKA” në “Shkenca Kompjuterike”. Ajo ka punuar në nje kompani për Software Development dhe Social Media Marketing. Gjithashtu për rreth dy-vite punon individualisht “Social Media Manager”. Në profilin akademik ka rreth 2 vite që është e angazhur në nje Universitet Privat si asistent lektore. Aktualisht punon ne U_Polis pranë Departament të kërkimit shkencore si asistent lektore si dhe kordinatore për programin bachelor.