Nikolla Vesho

Lektor në degët Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi

NIKOLLA VESHO

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
nikolla_vesho@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

PhD. Ing. Nikolla Vesho është Pedagog ne Fakultetin e Arkitektures dhe Dizajn, Departamenti Arkitketure dhe Inxhinier Ndertimi, njëherazi edhe pedagog ne Masterin ekzekutiv ne Restaurim, konservim dhe valorizimin e Trashegimise Kulturore “Programi joint Ferrara-Polis”.
Ing. Vesho eshte lektor ne lendet “Shkenca Konstruksionesh 1&2, Teori Strukturash, Statika Inxhinierike, Restaurimi i Trashegimise Kulturore, Restaurim dhe Perforcim strukturash, etj”, me nje eksperience akademike prej 5-vitesh, 4 prej te cilave ne Universitetin Polis.
Ing. Vesho ka qene iniciator i aplikimeve BIM ne projektim brenda dhe jashte auditorit. Se fundmi duke aplikuar fragmente nga PhD e tij ne kuader te “Optimizimi i traditave te Restaurimit duke perdorur metodat inovative dhe programimin algoritmit nepermjet BIM tools, MEP & FEM”
Ing. Vesho ka dhene kontribut shkencor me artikuj dhe ne terren ne fushen e Inxhinierise Sizmike dhe Projektimit antisizmik ne Shqiperi. Ka asistuar ne investigimet teknike pas Termetit te Nentorit 2019 ne Durres dhe Tirane me grupet e eksperteve ne terren, duke angazhuar edhe nje pjese te studenteve te Inxhinierise se Ndertimit dhe Arkitektures te Universitetit Polis.
Vitin e fundit Ing. Vesho ka kryer disa periudha mobiliteti ne kuader te kerkimit shkencor, prane Universitetit Tor Vergata-Uniroma.2, nen udheheqjen e Prof. Donato Abruzzese dhe prane Universitetit Politeknik te Barit ku gjithashtu ka asistuar ne mesimdhenie ne lenden Shkence Konstruksionesh 2 nen udheheqjen e Prof. Aguinaldo Fraddosio.

PUBLIKIMET E FUNDIT

NZSEE New Zealand society for earthquake engineering Journal, Maj 2020. Autoret: A.W. Charleson, N. Vesho, A. Marku “Structural engineering observations from the 26 November 2019 M6.4 Albanian earthquake”; Box 2193; ISBN: 978-0-473-52983-3

Revista “European Journal of Engineering and Technology Research (EJ-ENG)”, Titulli i publikimit “Analysis of 5 floors brick masonry building type 77/5” – P. Koka, N. Vesho. F. Shehu [@EJ-ENG Volumi 06 | No 5 (2021) | ISSN: 2736-576X | DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2021.6.5.2517]

Revista “DGKS- ASES International Symposium Proceedings Serbia” Investigation of failure mechanism of an RC building after the November 26, 2019 Albania Earthquake, N. Vesho, I. Rusi, E. Sulaj; [DGKS- ASES Proceedings | volume 36 | p.189-198 | ISBN: 978-86-7518-212-2]

Publikim ne “International journal of scientific research in civil engineering”, Publikimet periodike IJSRCE, India. Article: “Ferrocement composites for strengthening existing school structures in Albania” – M. Guri, N. Vesho, A. Marku. IJSRCE International Journal | Volume 4 | Issue 5 | ISSN: 2456-6667

Structural Assessment and Seismic Performance of Traditional Stone houses in Dropulli region – N. Vesho [Idaup Workshop publications | Volume 06 | p.288-295 | ISBN 978-9928-347-01-5]

Publikim ne Journal “International journal of scientific research in civil engineering”, Publikimet periodike IJSRCE, India. Article: “Seismic Performance Assessment of Masonry Buildings, Albanian Context” –B. Nika, N. Vesho, A. Marku. IJSRCE International Journal | Volume 6 | Issue 3 | Pages 134-144 | ISSN: 2456-6667