Malvina Istrefaj

Dr.

MALVINA ISTREFAJ (KOLIÇI)

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
malvina_istrefaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Malvina është arkitekte e diplomuar në vitin 2012, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Dizajnit të Universitetit POLIS, ku u diplomua me titullin Master Shkencor në Arkitekturë dhe Dizajn Urban.
Pas përfundimit të studimeve, Malvina u përqendrua në aktivitetet e saj kërkimore, në programin Master profesional në fushën e Strehimit dhe Zhvillimit të Infrastrukturës. Këto studime, të drejtuara nga Universiteti POLIS në bashkëpunim me Insitutin IHS – Erasmus në Roterdam, i zhvilluan interesin për kontekstin urban dhe ndikimin arkitektonik në jetën e qyteteve.
Angazhimi kryesor i Malvinës, prej vitit 2013 është si pjesë e stafit akademik me kohë të plotë në POLIS, ku dhe finalizoi studimet doktorale në programin e përbashkët mes Universitetit POLIS dhe atij të Ferrarës në Shtator 2021, me fokus në studimin e Tipologjisë dhe Dizajnit të Hoteleve Komuniste ne Kontekstin Shqiptar.
Njëkohësisht angazhimi i Malvinës në POLIS zhvillohet edhe në procese të tjera paralelisht si: Drejtimi i “Zyrës së Mbështetjes së Studentëve dhe Këshillimit të Karrierës”, Shoqatës “Alumni”, si dhe Koordinimin e Masterit Ekzekutiv në Restaurim, Konservim dhe Valorizim të  Trashegimisë Kulturore.
Ndër eksperiencat e tjera profesionale, mund të permenden: Kontributi në projekte të ndërkombëtare, si “Gradua”,  “IDEA”, “DRIVE” në POLIS (2019-2023), projekt kërkimor 6-mujor pranë Universitetit të Molisës (2018), workshope ne kuadrin e Programit Doktoratë, Javëve të Arkitekturës, Javëve të Dizajnit në POLIS etj.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Istrefaj (Koliçi), M. (2023 – publication expecting). Exploring innovative housing models. Reflecting the needs for resiliency of contemporary society in pandemic and crisis. Planning Cities for the (Post-)Pandemic/Crisis Era. Aspects of territorial sustainabilty and resilicence @Lezha Region, Albania. OMB Series, Vol. 7, POLIS Press, Tirana

Istrefaj (Koliçi), M. (2021). The Typology and Design of Hotels During Communism. Joint PhD Publication (POLIS University and IDAUP, Ferrara University. https://issuu.com/polisuniversity/docs/kolici_istrefaj_malvina_the_typology_and_design_

Istrefaj (Koliçi), M. (2020 – Publication Expecting). Evolution of the hotel Typology in Albania. Investigating the possible use of precedents design principles in new typologies of hotels. Tirana Architecture Week 2020: Science and the City in the era of Paradigm Shifts (Publication Expecting. ISBN 978-9928-347-05-3

Istrefaj (Koliçi), M. (2019). Towards a greener Prishtina Green Infrastructure (GI) as a tool for generating Strategic Environmental Guidelines (pg. 204-2015). Pristina New European Capital. Images of a city to be discovered OMB Series, Vol. 5, POLIS Press, Tirana. 978-9928-4459-8-8 (OMB series) / 978-9928-4563-0-4 (V. 5) https://issuu.com/polisuniversity/docs/omb5_prishtina

Istrefaj (Koliçi), M. (2018). Relation between Architecture and Tourism. Understanding the role of Architecture in Enhancing the Tourism Development (pg. 757-764). Tirana Architecture Weeks 2018. [CO]HABITATION TACTICS. Imagining future spaces in architecture, city and landscape, ISBN 978-9928-4459-6-4. https://www.researchgate.net/profile/Enrico-Porfido/publication/330354843_Cohabitation_tactics_Imagining_future_spaces_in_architecture_city_and_landscape_International_scientific_conference_Tirana_20th-23th_September_2018_Conference_proceedings/links/5c3bb7fb92851c22a373587f/Cohabitation-tactics-Imagining-future-spaces-in-architecture-city-and-landscape-International-scientific-conference-Tirana-20th-23th-September-2018-Conference-proceedings.pdf

Istrefaj (Koliçi), M. (2017). Hotel structures during communist period (1945-1990) in. Albania. Analyzing the influence of local context in the process (pg. 173). 1-st International Forum on Architecture and Urbanism Cities in Transition Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), ISBN 978-9928-4390-5-5. (Poster) https://universitetipolis.academia.edu/MalvinaIstrefajKoli%C3%A7i