Luljeta Bozo

Prof.

Luljeta Bozo

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
luljeta_bozo@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prof. Emeritus Luljeta Bozo ka një aktivitet pedagogjik dhe shkencor prej 57 vitesh në universitetet Shqiptare ku prej vitesh është pjesë e stafit akademik të Universitetit POLIS. Prof. Luljeta ka marrë titullin “Doktor i Shkencave” në 1981, “Docent” në 1984, “Doktor i Shkencave në Filozofi” në 1989 dhe “Profesor” në 2011. Gjithashtu ka marrë në vitin 2018, titullin më të lartë akademik “Profesor Emeritus”. Gjatë karrierës së saj ka publikuar 3 monografi, 30 libra për inxhinierinë e ndërtimit, mbi 72 artikuj shkencorë në revista dhe referime e punime shkencore në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Prof. Luljeta ka drejtuar dhe organizuar 12 kurse fromimi dhe 6 konferenca e simpoziume shkencorë ndërkomëbtarë. Ajo drejton dhe jep mësim në programin Master Shkencor Inxhinieri Ndërtimi me profil Gjeoteknikë dhe është anëtare nderi e Shoqatës së Gjeoteknikëve të Shqipërisë, të cilën e ka themeluar edhe drejtuar vetë për disa vite.

PUBLIKIME TË FUNDIT

 Bozo L. (2018). Qëndrueshmëria e Pjerrësive artificiale dhe natyrore- Masat Inxhinierike.
ISBN: 978-9928-114-90-7

Shatri V., Bozo L., Shefkiu B., Shatri B. (2017). Parameters that influence Buckling Forces
of a Fully Embedded Pile based on the Finite Difference Method. Journal of Civil Engineering
and Architecture 11 (325-334) doi 10.17265/1934-7359/2017.04.002

Gega M., Bozo L. (2017). Analysis of Bridge Foundation Damage in Albania. Procedia
Engineering V. 189 (275-282) https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.045

Duni Ll., Bozo L., Kuka N., Begu E. (2010). An upgrade of the microzonation study of the
center of Tirana city. International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamic.

Bozo L., Allkja S., Harizaj L. (2010). Field and Laboratory Tests in Seman Deposits.
International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and
Soil Dynamics