Julian Beqiri

kDr

JULIAN BEQIRI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt:
julian_beqiri@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Julian Beqiri zotëron titujt Master Shkencor në Arkitekturë pranë Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), dhe Master Shkencor në Urbanistikë pranë Universitetit Teknik të Delftit (TU Delft), Holandë. Aktualisht, ai është Kandidat për Ph.D. në programin doktoral ndërkombëtar në Arkitekturë dhe Planifikim Urban, një program bashkëpunimi mes Universitetit të Ferrarës, Itali dhe Universitetin Polis, Shqipëri.
Julian Beqiri ka me shumë se 10 vite përvojë profesionale në projektim arkitektonik dhe urban, dhe konsulencë kërkimore në planifikim rajonal dhe strategjik. Prej vitit 2016 deri në vitin 2020 ai ka qënë i angazhuar profesionalisht si arkitekt pranë Office for Metropolitan Architecture (OMA) me seli në Roterdam, Holandë dhe prej vitit 2020 e në vazhdim është themelues dhe drejtor krijimtarie i zyres kërkimore DISPACED (Dialectics of Space Design), me qendër në Roterdam, Holandë dhe Tiranë, Shqipëri.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Beqiri, J. (2021) “The implications of technological progress in architectural thinking: The future impossibility for an architecture of hiding”, 17th World Conference ACUUS (Associated Research Centers for the Urban Underground Space) 2020 Conference, Helsinki, Finland, February 3-4 2021, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 703. DOI 10.1088/1755-1315/703/1/012001