Endri Duro

MSc.

ENDRI DURO

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt:
endri_duro@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

MSc. Endri Duro është kërkues shkencor dhe pedagog pranë departamentit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë. Ka kryer studimet e larta Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi dhe Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi, profili: Gjeoteknikë në Universitetin Politeknik të Tiranës. Prej vitit 2019 është kandidat doktor në programin ndërkombëtar të doktoraturës (International Doctorate in Architecture and Urban Planning- IDAUP) cikli XXXV ofruar nga Universiteti POLIS dhe Universiteti i Ferrarës në Itali. Fokusi i studimeve doktorale lidhet me çështjet riskut të fatkeqësive natyrore dhe integrimi i informacionit brenda instrumentave të planifikimit. Përgjatë periudhës Shkurt- Qershor 2022 ka qënë pjese e një programi mobiliteti pranë Universitetit MINHO, Portugali.
Fushat e interesit akademik dhe profesional janë të lidhura me çështjet dhe problemet e ndryshme gjeoteknike; projektim themelesh të cekëta dhe të thella, qëndrueshmëri dhe stabilizim pjerrësish natyrore dhe artificiale, përforcime bazamentesh, qëndrueshmëri gropash ndërtimi, investigime dhe analiza në terren dhe laborator për përcaktimin e parametrave fiziko-mekanikë të bazamenteve etj.
Aktualisht është anëtar i Shoqatës së Gjeoteknikëve të Shqipërisë (AGS) dhe i Shoqatës Ndërkombëtare të Mekanikës së Dherave  dhe Inxhinierisë Gjeoteknike (ISSMGE)

PUBLIKIMET E FUNDIT

Duro E. (2019). Reliability Analysis of Slope Stability with plane failure Surface. International Conference on Structural and Civil Engineering Research June 06-07, 2019, Paris, France ISSN: 2319-9873

Duro E., Rusi I. (2021). Application of the Sensitivity Analysis of a Natural Slope. Proceeding of the International Conference on Challenges and Achievements in Geotechnical Engineering (ICCAGE), Tiranë, Albania

Rusi I., Duro E. (2021) Weak Soil Deposits and their Influence in Structural Stability of Buildings. Obesrvations on Durrës from the 26 November 2019 M 6.4 Albanian Earthquake. Proceeding of the International Conference on Challenges and Achievements in Geotechnical Engineering (ICCAGE), Tiranë, Albania

Guri M., Marku A., Duro E., Krosi F. (2021) Building Classification in Albania based on National Design Codes. DGKS Symposium Proceeding, Belgrade, Serbia.

Duro E. (2022). Gjirokastër Fortress Hillside. Geotechnical hazards assessment and stabilization measures as key factors for the fortress preservation. 342-349. ISBN: 978-9928-347-04-6 (Vol. 7, pp. 342-349) OMB Series