Emi Hoxholli

Ph.D. Ekonomi

EMI HOXHOLLI

Departamenti: 
Fakulteti i Planifikimit, Mjedisit dhe Manaxhimit Urban
Kontakt: 
emi_hoxholli@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Emi Hoxholli është aktualisht kordinatore e Shkollës së Biznesit pranë Universitetit Polis dhe njëkohësisht titullare e lëndëve me fokus në financë dhe kontabilitet. Që prej vitit 2021, mban gradën shkencore “Doktor” në fushën e ekonomisë, mbrojtur pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës me tezën e doktoraturës “Ndërkombëtrizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe roli i tyre në performance – Rasti i Shqipërisë”.  Dr. Emi Hoxolli, për më shumë së 13 vite ka punuar si eksperte pranë entiteteve publike dhe private, përmendim këtu: Moore Stephens International Limited, ELELCO srl, Avokati i Popullit, Partnerë për fëmijë, ARSIS etj. Gjatë kësaj periudhe ka marre pjesë në shkrimin, implementimin dhe raportimin e projetekteve të financuara nga donatorë të huaj si UNICEF, UNHCR, UNDP, BE, Porticus, FRA, Save the Children, Roma Education Fund, RYCO etj. Krahas eksperiencës në auditim dhe kontabilitet, ajo ka qënë e angazhuar në mësimdhënie si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.

Emi Hoxholli ka botuar për revista kombëtare dhe ndërkombëtare si International journal of ecosystems and ecology science (IJEES), Springer Proceedings in Business and Economics, Journal of Agriculture and Animal Production Science for Rural Development, Journal of Studies in Economics and Society, Journal “Economy and Transition. Znj. Hoxholli ka marrë pjesë në konferenca kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, përmendim këtu Kroaci, Greqi, Bruksel, Rome etj.

PUBLIKIMET E FUNDIT

HOXHOLLI, EMI; KËRCINI, DONIKA, “Empirical research on the relation between internal influencing factors on the internationalization: Albanian SMEs”, Vol. 10, No.1, SN 37 (2020), Unique digital no: DPI: 16.10047.IJEES, DPI Digital Library, USA, International journal of ecosystems and ecology science (IJEES), ISSN 2224-4980, pp 193-202, https://doi.org/10.31407/ijees10.1

HOXHOLLI, EMI; KËRCINI, DONIKA Actual level of internationalization of Albanian SMEs and measure of their overall performance, Vol. 10, No.1, SN 37 (2020), Unique digital no: DPI: 16.10047.IJEES, International journal of ecosystems and ecology science (IJEES), ISSN 2224-4980, pp 193-202, DPI Digital Library, USA, https://doi.org/10.31407/ijees10.1

HOXHOLLI, EMI; DURO ENTON, KËRҪINI DONIKA, “The level of internationalization of Albanian SMEs and the effect of internal factors on their performance: The pilot study”, “Challenges and Opportunities of a Contemporary Economy in the Focus of Knowledge and Science”- COCEFKS, (2020), ISBN: 978-9928-4618-1-0, pp 337-346

HOXHOLLI, EMI; KËRCINI, DONIKA “The Internationalization Process of Small and Medium Enterprises: Case of Albania”, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (2018), pp 169-178, Print ISBN: 978-3-319-70376-3, Online ISBN: 978-3-319-70377-0.