Armela Reka

Planifikuese Urbane

ARMELA REKA

Departamenti: 
Fakulteti i Planifikimit, Mjedisit dhe Manaxhimit Urban
Kontakt: 
armela_reka@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Armela Reka është Planifikuese Urbane. Ajo ka përfunduar studimet në Programin e Integruar 5 Vjecar për Planfikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban në Universitetin Polis. Gjithashtu ka studiuar në “Anhalt University of Applied Sciences Bernburg, Germany”, në kuadër të programit Erasmus KA+107, përgjatë të cilës u thellua në njohuritë mbi Landscape Architecture

Në tetor të vitit 2021, Armela u bë pjesë e Universitetit Polis në rolin e Laborantes pranë njësisë së hulumtimit dhe zhvillimit “Innovation Factory”. Gjatë kësaj periudhe ka qënë pjesë e ekipit organizues të rrjetit të Akademikëve të Rinj të Shoqatës së Shkollave te Planifikimit të Territorit në Europë (AESOP).

Prej vitit 2022 është asistente lektore pranë FPMMU, Universiteti Polis. Eksperienca akademike e saj përfshin lëndët: Studio Planifikim Urban, Politika Transporti & Menaxhim Trafiku, Rigjenerim Urban, Teknologji & Infrastrukture Qyteti  dhe Histori Arkitekture. Përgjatë këtij viti Armela mbante edhe rolin e Këshillueses Akademike për studentët.

Armela gjithashtu është pjesë e ekipit editorialt të njësisë kërkimore OMB, Observatory i Basenit te Mesdheut, me një kontribut specifik mbi Revistat Shkencore të OMB Series dhe e përfshirë ne përgatitjen e raportit me temë “Country Profile in Urban Development, Housing and Land Management”, një plan i përbashkët veprimi me UNECE.

Duke filluar nga tetori 2023 Armela është përgjegjëse për zyrën e ZMSKK- Zyra për Mbështetjen Studentore dhe Këshillimin e Karrieres pranë Universiteti Polis.

PUBLIKIMET E FUNDIT

REMBECI.G, REKA.A, HAXHIU.L, (2023) Migration Movement as a driving force to the growth of city’s urbanization in Tirana, Albania (në proces publikimi).

REKA.A, (2023) Urban Form and Land Use- Relation between urban form, land use and transport. (në proces publikimi). 

REKA.A (2022) The anthropization of Tirana- Durres region. Case Study: Former Durres Swamp- 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROFESSIONAL STUDIES AND LABOR MARKET, Durres-Albania, in the Interdisciplinary Journal of Research and Development (IJRD).  ISBN 978-9928-4714-4-4

REKA.A, MUSAJ.N (2021) Banesat Kolektive në Shqipëri. Rasti I pallateve “Agimi” dhe “Shallvare”. TDW2021 International Scientific Conference “The Post-Pandemic Right to the City” DOI:  10.13140/RG.2.2.22676.99203