Alma Gjonaj

MSc.

ALMA GJONAJ

Departamenti: 
Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Kontakt:
alma_gjonaj@universitetipolis.edu.al

Google Scholar

PROFILI AKADEMIK

Alma Gjonaj, ka mbaruar studimet në Universitetin Polis, në degën Inxhinieri Ndërtimi. Gjatë vitit të tretë të studimeve ka ndjekur një intership pranë studios Metropolis, ku ka asistuar në projektimin e një hoteli në zonën e Golemit, Durrës. Më pas, në vitin 2021, ka ndjekur studimet në Master Shkencor, profili Gjeoteknikë; dhe në të njejtën kohë ka qënë e angazhuar si Laborante në departamentin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Gjithashtu, ka studiuar në University of West Attica, në Athinë, në kuadër të programit Erasmus+. Gjatë këtyre studimeve pati mundësinë të thellonte njohuritë e saj në Construction Survey, Traffic Flow and Menagement, Real Estate, si dhe të njihej me disiplina të reja si Ship Building Technology.

Prej shtatorit të vitit 2023 është pjesë e Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, në Universitetin Polis, në rolin e Asistente Lektore. Eksperienca akademike e saj përfshin lëndët: Hidraulikë, Rrjete teknologjike dhe Furnizim me ujë, Vepra Hidroteknike, Shkencë Konstruksionesh 1&2, Fizikë Teknike dhe Impiantistikë etj.

PUBLIKIMET E FUNDIT

K.Xhexhi, A.Gjonaj, B.Lami (2022) “The impact of expanded polystyrene usage on buildingsthermal insulation-Case of Tirana, Albania”.
A.Gjonaj, G.Ndoj(2023) “BALLAST WATER MANAGEMENT IN SHIPS”. (UniWA)