Albi Alliaj

Asistent Lektor

ALBI ALLIAJ

Departmenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt: 
albi_alliaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Inxhinier strukturor me përvojë me një histori të demonstruar të punës në inxhinierinë civile industrisë. Të aftë në programet softuerike BIM, ligjin e ndërtimit, projektimin me ndihmën algoritmike dhe menaxhimin e projektit. Profesionist i fortë inxhinierik me Master Shkencor – MS i fokusuar në Inxhinieri Strukturore nga Universiteti Polis.

EKSPERIENCA

Universiteti POLIS (Tetor 2021 – sot)
Asistent pedagog, studiues, dizajner TIRANE, SHQIPËRI:

 • Pedagog në lëndët: Dizajni Kompjuterik dhe Analiza Strukturore.
 • Asistent pedagog në lëndët: Materialet e Ndërtimit, Teknologjia e Ndërtimit 1, Teknologjia e Arkitekturës 1, Teknologjia e Ndërtimit 2, Teknologjia e Arkitekturës 2, Projektimi i Qëndrueshëm, Shkenca e Ndërtimit 1, Mekanika e shkëmbinjve;
 • Kam bërë projektet strukturore të dy shkollave të mesme; Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Naim Frashëri në Durrës, Shqipëri, në kuadër të programit të rehabilitimit të objekteve të dëmtuara nga tërmeti;
 • Studiues shkencor në Departamentin e Arkitekturës, Inxhinierisë dhe Dizajnit, ku puna konsistonte kryesisht në automatizimin e proceseve duke përdorur softuerin Grasshopper, si dhe në përkthimin e librave shkencorë për qëllime akademike;

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (www.ambu.gov.al)                                     Nëntor 2019 – Tetor 2021 Inxhinier i Burimeve Ujore, nivel ekzekutiv TIRANË, SHQIPËRI:

 • Kontrollin e dokumenteve teknike dhe ligjore të aplikimeve për leje përdorimi të ujit;
 • Sigurimi i regjistrimit të lejeve në Regjistrin Kombëtar të Ujrave;
 • Sigurimi i pjesëmarrjes së publikut ose përdoruesve për diskutimin e akteve legjislative të hartuara nga agjencia;
 • Sugjerimi i pezullimit, modifikimit ose anulimit të lejes, në rast të shkeljes së përdorimit të ujit nga përdoruesit e ujit;
 • Shqyrtimi i kërkesave për leje ndërtimi të dërguara nga komunat;
 • Shqyrtimi i kërkesave për leje të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të dërguar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;

Proges Engineering sh.p.k  (www.progesengineering.com)     

TIRANË, SHQIPËRI

 • Llogaritja e kostos së artikujve dhe materialeve të punës;
 • Projektimi i projekteve strukturore.

Projektet:

 • Terminali 3 i aeroportit Rabat-Sale, Marok;
 • Pesë godina banimi për studentët e Sapienza, Romë;
 • Terminali i Stacionit Qendror SCC, Torino, Itali;
 • Zgjerimi i qendrës tregtare “Valmontone Outlet” në Valmontone, Itali;
 • Kisha e Sant’Agostinos, Itali;
 • Ndërtesa e zyrave Antirion Oceano Pacifico;
 • Pëlhurë me vaj ulliri, Frantoio Seggiano in Pian dei Cerri, Seggiano;
 • Vilë në Via dei Cereali, Romë;
 • Campus University Bio-Medico + zonë parkimi, Itali;

Gërmime dhe Transport Alliaj (2013 – 2018)
COO
VLORË, SHQIPËRI:

 • Marrja e vendimeve kryesore të kompanisë, menaxhimi i operacioneve dhe burimeve të përgjithshme të kompanisë;
 • Duke qenë përgjegjës për planifikimin, organizimin dhe drejtimin e përfundimit të projekteve specifike duke siguruar që këto projekte të ishin në kohë, në buxhet dhe brenda fushëveprimit; Punon si shofer kamioni dhe si operator ekskavatori.

Projektet:

 • Struktura penguese që devijojnë drejtimin e lumit të Vjosës për të parandaluar përmbytjen e qyteteve pranë;
 • Një segment i autostradës Fier – Vlorë;
 • Ujërat e zeza të Nartës dhe Vlorës;
 • Disa rikonstruksione të rrugëve në Vlorë.

EDUKIMI

Diplomë Master në Inxhinieri Strukturore 9.3/10 2016 – 2018
Universiteti Polis, Shqipëri;
Punimi i diplomes: Projektimi i nje guaske te holle betoni si pjese e rikonstruksionit te nje godine te trashegimise kulturore 98/100

Erasmus +, Inxhinieri Strukturore 2017 – 2017
Universiteti i Minho, Portugali;

Diplomë Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi 8.9/10 2013 – 2016
Universiteti Polis, Shqipëri;

LICENCA DHE CERTIFIKATA

Licencë projektimi për strukturat prej betoni, druri dhe çeliku, sistemet e furnizimit me ujë dhe shenjat e komunikacionit, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri (2021)

Licenca e Fondacionit të Administratës Publike, lëshuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) (2020)

GRE, rezultati 305 (2020)

TOEFL, rezultati 101 (2020)

Licenca e mësimdhënies së anglishtes si gjuhë e huaj (TEFL) për 160 orë; (2019)

Pjesëmarrës në programin Erasmus +, ndjek një semestër në Universitetin Minho, Portugali; (2017)

Leje drejtimi Klasi B dhe C. (2016)

AKTIVITETET KËRKIMORE

Përkthimi i librit shkencor “Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, B. Mosley, J. Bungey and R. Hulse” 2022;

Projekti i dëgjesave publike për hartimin e planit të menaxhimit të burimeve ujore të baseneve Ishëm, Mat dhe Erzen 2021;

Përfundimi i Asistencës Teknike të financuar nga BE për Infrastrukturën e Mbrojtjes nga Përmbytjet në Shqipëri 2021;

Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore në pellgun e lumit Drin 2021;

Hartimi i planeve të Menaxhimit të Burimeve Ujore të baseneve të Drin-Bunës dhe Semanit 2020;

Hartimi i legjislacionit aktual për aplikimin për Leje të Burimeve Ujore 2020.

KONFERENCA

Organizimi dhe mbikëqyrja e disa mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Ujit 2020/2021;
Konferenca e Udhëheqjes së Komitetit të Tryezës së Rrumbullakët Ballkanike të IUSY 2019;
Konferenca TDW 2018;
Konferenca TDW 2017;
Konferenca TAW 2016;
Konferenca TAW 2015;
Konferenca TAW 2014.