Partneritete dhe Anëtarësime

Partneritete dhe Anëtarësime

Universiteti POLIS është një institucioni karakterizuar nga një dimensioni i spikatur ndërkombëtar, gjë që reflektohet në programet e studimit, përbërjen e stafit akademik, studentët por dhe në shkëmbimet intensive dhe të larmishme me partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë si në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta kërkimore e didaktike ashtu dhe në shkëmbime të vazhdueshme dhe mobilitet të lartë mes stafit akademik dhe studentëve. U_POLIS ёshtё universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar i Observatorit tё Kartёs sё Bolonjёs: “Magna Charta Universitatum” nё Itali.

U_POLIS ka një rrjet të zgjeruar të partnerëve kombëtare dhe ndërkombëtarë. Partnerët dhe llojet e bashkëpunimit variojnë nga partneritetet afatgjata strategjike, me të cilët U_POLIS ofron programe akademike të përbashkëta  dhe projekte kërkimore të përbashkëta, në partnerë ad hoc të përzgjedhur për veprimtari të caktuara si workshop-et e përbashkëta, veprimtaritë kërkimore të përbashkëta dhe skema për mobilizim të personelit dhe studentëve.

Partnerët e U_POLIS sipas llojit të bashkëpunimit:

ANËTARËSIME

Emri i organizatës

INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË

Emri i IAL

TU Darmstadt, Gjermani
University of Studies, Trieste, Itali
Universita IAUV, Venecia, Itali
FH Mainz, Gjermani
IHS/ Erasmus University, Rotterdam, Hollandë
Universiteti Ferrara, Itali
Royal Academy of Art, Hagë, Hollandë
IPAG Business School, Paris, Francë
Sapienza University of Rome, Itali
University of Salerno, Itali
Academy of Fine Arts, Katania, Itali
University of Minho, Portugali
University of Bari “Aldo Moro”
Universiteti Saint-Joseph, Beirut, Lebanon
Lawrence Technological University, Detroit, SHBA
University of Graz, Austri
Anhalt University of Applied Sciences, Dessau, Gjermani
TU Wien, Austri
Universiteti i Tiranës
Akademia e Filmit “Marubi”
Riga Building College, Latvia
University of Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”

INSTITUCIONE QEVERITARE

Emri i institucionit qeveritar

Akademia e Shkencave
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit
Ministria e Inetrgimit Evropian
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujit
Ministria e Punës, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta
Ministria e Turizmit, Kulturisë, Rinisë dhe Sporteve
Ministria e Mbrojtjes
Bashkia Tirane
Ambasada Amerikane
Ambasada Gjermane
Ambasada Zvicerane
Ambasada Austriake/Shoqeria Austriake Shqiperi
Agjencia e Zhvillimit Austriak
Bashkia e Tetovës
Instituti i Monumenteve Kulturore
Komuna Kashar
Bashkia e Sarandës
Bashkia Burrel
Deutschzentrum
Bashkia Kamëz
Bashkia Vorë

ORGANIZATA PROFESIONALE

Emri i organizatës profesionale

Co-PLAN
Metro_POLIS
Bordi Austriak i Sigurisë Rrugore (KFV)
Autoriteti Shtetëror per Informacionin Gjeohapsinor (ASIG)
Agjencia për Promovimin e kërkimit Europë – APRE
Trashëgimia Kulturore pa Kufinj
Fondacioni i Trashëgimisë Shqiptare (AHF)
Fondacioni i Trashëgimisë Shqiptare (AHF)
Bienali Ndërkombëtar i Artit Bashkëkohor në Tiranë, TICAB
Inxhinierët pa kufinj, Bari
URI / Bells
Hanss Seidel Stiftung
AWR, Rome, Italy
Zeta Gallery
Altea & Geostudio 2000
GeoConsulting Albania
Instituti për Demokraci dhe Reforma – IDR
Cultural Heritage without Borders (CHwB)

KOMUNITETI I BIZNESIT, TREGU I PUNËS

Emri i komunitetit të biznesit

Unioni Shqiptari Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve_ AUA
Tirana Business Park
Alba Road (IZOTERM)
REHAU
PESTAN DOO
KNAUF
Megatek
ALUFLOR Construction Group
P.T. Construction
KIKA Construction
GURI Sh.P.K
EVEREST Group
ALUMIL Group
Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë (UCCIAL)
Eksperienca Shqiptare
Agjencia e Pasurive të Paluajtshme INF-93
Shoqata e Komunave te Shqiperise (SH.K.SH)

U_POLIS ka marrёveshje bashkёpunimi nё nivel Rektorati me UNIFE_Universitetin e Ferrarёs, Itali, mbi bazen e sё cilёs realizon shkёmbime profesorёsh e kёrkuesish tё mbёshtur nga Ministria e Jashtme e Italisё dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit nё Shqipёri. Tё dy universitetet po zbatojnё njё Program tё Pёrbashkёt Doktorature nё Arkitekturё dhe Planifikim Urban, tё njohur nё tё dyja vendet . Bashkёpunim dhe marrёveshje e konsoliduar ekziston edhe me IHS/Erasmus University Rotterdam, Holandё, mё tё cilin ёshtё punuar prej vitesh nё programe zhvillimi urban dhe ngritje kapacitetesh lokale, me mbёshtetjen e autoriteteve holandeze, sidomos tё Programeve MATRA dhe NUFFIC. Mbi kёtё bazё, palёt organizojnё edhe njё program Masteri Pasuniversitar tё pёrbashkёt, me 6 specialitete nё: Çeshtje Dizajni dhe Çeshtje Urbane.

Shkёmbime intensive dhe tё frutshme ekzistojnё prej disa vitesh edhe me TU-Vienna, Universiteti Teknik i Vienёs, Austri dhe me Universitetin e Shkencave tё Aplikuara nё Anhalt/Bauhaus Dessau, Gjermani. Marrёveshje bashkёpunimi dhe shkёmbime kanё funksionuar edhe me Universitetin Teknik tё Darmshtad-itUniversitetet e Shkencave tё Aplikuar nё Mainz, nё Karlsruhe dhe nё Cottbus, Gjermani; apo me Universitetin e Triestes, ISF/ Politekniku i Barit dhe “La Sapienza” Romё, Itali. Shkёmbime interesante ekzistojne edhe me Universitet e Beogradit, Serbisё, tё Podgorices nё Mal tё Zi,  tё Prishtinёs, Kosove dhe tё Shkupit, nё Maqedoni.

Nё nivel lokal, POLIS ёshtё anёtar i Konferencёs sё Rektorёve nё Shqipёri  dhe i AUA_Unionit tё Arkitekteve, Urbanistёve dhe Planifikuesve Shqiptarё; Universiteti ka aktivitete dhe marrёveshje bashkёpunimi me: Ministrinё e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit tё Ujrave;  si dhe me Ministrinё e Integrimit Europian. U_POLIS bashkёpunon nё menyrё tё veçantё me Akademinё e Filmit dhe Multimedias “Marubi” dhe me TICAB_Tirana International Contemporary Art Biannual; si dhe me njё sёrё ambasadash tё huaja nё Tiranё, pёrfshi ato tё Holandёs, Austrisё, SHBA-sё, Zvicrёs, Gjermanisё, Italisё etj.

Çdo vit, mjaft studentё tё POLIS dhe tё shkollave partnere, angazhohen nё shkёmbime dhe projekte ndёrkombёtare, rajonale e lokale, qofshin kёto multi apo bi-laterale. Nё kёto raste, kreditet (ECTS) njihen dhe trasferohen reciprokisht sipas sitemit Europian/Ndёrkombёtar. POLIS bashkёpunon ngushtё me njё sёrё donatorёsh (SCP Svicer, DAAD Gjermani, Tempus BE, Fondi i Ekselencёs dhe Brain Gain Shqipёri, UNDP etj), si dhe me organizata tё specializuara lokale e rajonale pёrfshi: CHWB_Cultural Heritage Without Borders (nё Bosnje, Kosovё dhe Suedi), me IM_ Institutin e Monumenteve tё Kulturёs, me AHF_Albanian Heritage Foundation, me AAC_Shoqata e Komunave tё Shqipёrisё dhe me REC_Regional Environmental Center, nё Tiranё.

Së fundi, në Korrik 2015, AESOP_Shoqata e Shkollave Europiane të Planifikimit ka akredituar në Kongresin Europian të Pragës, Universitetin POLIS, pas një procesi 1 vjeçar, ku u skanuan 25 universitete Europiane. POLIS u kualifikua në përfundim të këtij procesi, ndër 3 shkollat e para, ndërsa shkollat e tjera te përfshira vijojnë plotësimet e përmirësimet. Një hap i madh ky për ndërkombëtarizimin e projektit tonë cilësor dhe një marketim ndërkombëtar për arsimin në Shqipëri!