Leonora Haxhiu

Asistente Lekotore në Planifikim

LEONORA HAXHIU

Departamenti: 
Planifikim & Mjedis
Kontakt: 
leonora_haxhiu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Leonora Haxhiu është asistente lektore prane Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, Departamenti i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban.
Ajo ka nje diplome Bachelor dhe Master ne Inxhinieri Gjeoinformatike nga Universiteti Politeknik I Tiranes. Gjithashtu vazhdon studimet Master ne Shkenca Kompjuterike prane Universitetit Polis.
Leonora ka nje eksperience te meparshme ne fushen e sistemeve GIS si edhe nje specializim online per keto sisteme nga Universitei i Kalifornise, Davis.
Fushat e interest dhe kerkimit shkencor perfshijne: Teknologjite gjeohapesinore dhe aplikimi i tyre ne planifikimin urban/ Analizat mjediore nepermjet sistemeve GIS / Remote Sensing / Fotogrametri/ GIS dhe Shkenca Kompjuterike/