Sherif Lushaj

Prof. Dr.

SHERIF LUSHAJ

Departamenti: 
Mjedis
Kontakt:
sherif_lushaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prej vitit 2012 punon si profesor në Universitetin POLIS duke dhënë kurse dhe module në Programin e Studimeve Mjedisore, Planifikim dhe Master në Menaxhim Urban. Gjithashtu është Dekan i Fakultetit të Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban në Universitetin Polis që nga shtatori 2014. deri në shtator 2022. Në fakt, profesor në Fakultetin e Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban, anëtar i Senatit të Universitetit Polis dhe kryetar i këshillit të pedagogëve.

EDUKIMI

• Profesor. Vendim i Komisionit të Kualifikimeve Shkencore, 1999
• Prof. Asoc. Vendimi i Komisionit të Kualifikimeve Shkencore viti 1995
• Vendimi i doktorit (PhD) i Komisionit të Kualifikimeve Shkencore, viti 1995
• Vendimi i doktorit (PhD) i Komisionit të Kualifikimeve Shkencore, viti 1992
• Docent. Vendim i Komisionit të Kualifikimeve Shkencore, viti 1987
• Kandidat shkencor i Bujqësisë – vendim i Komisionit të Kualifikimit Shkencor, viti 1981
• MSC. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

EKSPERIENCA

Përvoja e tij e punësimit është e fokusuar në kërkimin shkencor dhe mësimdhënien në universitete:

 • Në Institutin e Kërkimeve Bujqësore Lushnje (përgjegjës i sektorit të kimisë së tokës dhe shkencës së tokës), Instituti Kombëtar i Shkencave të Tokës Tiranë (Drejtor). Para vitit 1990 në Institutin e Kërkimeve dhe administratën shtetërore.
 • Prej 10 vitesh është pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Bujqësisë për lëndët e agro-kimisë dhe shkencës së tokës.
 • Ka qenë anëtar i Senatit të Universitetit të Bujqësisë në dy mandate (1999-2007), mësues i më shumë se 180 studentëve për: diplomën bachelor dhe master, doktoraturë dhe anëtar i jurive për mbrojtjen e gradave shkencore.
 • Ai është i përfshirë aktivisht në projektet POLIS, për hartimin e vlerësimit strategjik mjedisor të planeve të përgjithshme vendore të bashkive (VSM) dhe anëtar i planeve të përgjithshme vendore të bashkive.

FUSHA E INTERESIT / LËNDËT

Mjedisi: ndotja e mjedisit, monitorimi i mjedisit, mbrojtja e mjedisit, vlerësimi i ndikimit në mjedis, menaxhimi mjedisor, Shkenca e tokës, zhvillimi rural dhe bujqësor.

Lëndët:

 • Toksikologjia dhe Ndotja e Mjedisit në programet Bachelor
 • Toksikologjia dhe Ndotja e Mjedisit 2 në programet Master.
 • Zhvillimi Rural dhe Agrar (në Mjedis Bachelor dhe Master Planifikimi Urban)
 • Teza dhe Projekte Diplomash

AKTIVITETET / PUBLIKIMET TË ZGJEDHURA

 • Ai ka kryer mbi 190 studime dhe projekte shkencore në fushën e shkencës së tokës dhe mjedisit gjatë 35 viteve në institute kërkimore dhe universitete.
 • Ai është autor i 210 publikimeve shkencore brenda dhe jashtë vendit si dhe i 180 prezantimeve në konferenca, kongrese dhe seminare në veprimtarinë vendase dhe ndërkombëtare.
 • Ai është autor dhe bashkautor i shumë studimeve kombëtare dhe drejtues i 13 projekteve dypalëshe të bashkëpunimit shkencor me BE, Shqipëri-Itali, Shqipëri-Greqi, USAID etj.
 • Drejtues i 12 projekteve në nivel kombëtar Bashkëautor në përgatitjen e “Albanian Soil database në shkallën 1:1.000.000 (publikim në Soil Atlas of Europe, nga Rrjeti European Soil Bureau, i Komisionit Europian)
 • Gjithashtu, ai është anëtar i disa organizatave ndërkombëtare. Anëtar i Rrjetit të Byrosë Evropiane të Tokës, 2005-2018, Kryetar i Shkencës Shqiptare të Tokës

LICENCA PROFESIONALE

 1. Vlerësimi mjedisor
 2. Vlerësimi i tokës bujqësore, pyjeve, kullotave dhe tokës djerrë