Melisa Tufa

Asistente Lektore

MELISA TUFA

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
melisa_tufa@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Melisa Tufa është laborante pranë Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor, Shkolla e Shkencave Kompjuterike. Ka marrë pjesë në mjaft workshop-e dhe kualifikime intensive në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Sistemeve të Informacionit, dhe po kompleton se fundi edhe kualifikimin MSc pranë Universitetit Polis. Ajo asiston procesin mesimor ne disa lende prane departamentit.
Edukimi: “Master Profesional” në Shkenca Kompjuterike, dhe “Bachelor” në Sisteme Informacioni, Fakulteti i Shkenca Kompjuterike, Universiteti UAMD Durres. Fushat e saj aktuale të interesit përfshijnë: Programim në Java / Strukturë të Dhenash / Programim në Web / Sisteme të Menaxhimit të të dhënave, etj. 

FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT
Web programming
Programim në Java
Strukturë të Dhenash
Sistemi i Menaxhimit të të Dhënave
Multimedia Design

AKTIVITETE / PUBLIKIME TË ZGJEDHURA

Workshop Smart Technology me teme: “Dizenjimi dhe zhvillimi i nje Website permes sistemeve CMS” – 25 Shkurt 2023.
Pjesemarrese ne “HPC & WBC Network Workshop" – 17 Nentor 2022.
Pjesemarrese ne panairin “Energy, Construction & Green Economy 2022 Trade Fair” – 11 Nentor 2022.