Marsela Plyku

kDr.

MARSELA PLYKU DEMAJ

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
marsela_demaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Marsela Plyku DEMAJ është planifikuese urbane me fokus në urban dizajn dhe eksperte në fushën e konservimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore materiale. Që prej Tetor 2022, ajo është pjesë e stafit akademik të Universitetit Polis dhe njëkohësisht kandidate për studimet doktorale në arkitekturë dhe planifikim urban ofruar nga U_Polis dhe Universiteti i Ferrarës. Pranë Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim, ajo gjithashtu asiston në Koordinimin e Programit Master Ekzekutiv në Restaurim, Konservim dhe Valorizim të Trashëgimisë Kulturore.

Gjatë përvojës mbi 18-vjeçare ajo ka qenë autore / bashkautore e projekteve konservuese / restauruese, si dhe është angazhuar në konceptimin dhe zbatimin e kurseve të trajnimit / Atelie Restaurimi nën koordinimin e UNESCO-s. Si pjesë e grupeve teknike, ajo ka kontribut në përgatitjen e dosjeve dhe planeve të menaxhimit për shpalljen “Pasuri Botërore” të Qendrave Historike të Beratit dhe Gjirokastrës (2008), si dhe të “Trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të liqenit të Ohrit” (2015-2019). Gjatë 2014-2019, ajo ka qenë anëtare e Këshillit Shkencor të Institutit të Monumenteve të Kulturës (sot IKTK), dhe anëtare e Redaksisë të revistës shkencore “Monumentet”.

Fushat kërkimore përfshijnë hulumtimin mbi qasjet projektuale në kontekstet urbane pranë pasurive kulturore (zonat mbrojtëse) planet e menaxhimit si dhe vlerësimet e ndikimit (heritage impact assessments) për sitet e trashëgimisë kulturore. Ajo ka interes të veçantë në qasjen ndërdisiplinore që përfshin planifikimin urban, trashëgiminë kulturore, zhvillimin e qendrueshëm dhe komunitetin.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Ndihma e parë ndaj Trashëgimisë Kulturore në kohë krizash – Udhëzues dhe Paketa e Mjeteve, (2023) Bashkëautor i përkthimit në shqip, ISBN 9789928801074
Titulli i Origjinalit: Tandon Aparna (red), First Aid to Cultural Heritage in Times of
Crisis – Handbook and Toolkit (ICCROM 2018)

Plyku Demaj, M;(2023) Between the historical heritage and urban development:Investigating the concept of buffer zones in the historical urban centres inAlbania; International Symposium;The integrity of the work in the age of digitalreproduction: The relation between the old and New in Restoration Practices, Universiteti Polis

Plyku DEMAJ, M. – Çuku, R.,(2022) “Exploring reconciliation of conservation and development through a values-based approach in territorial planning, The case of the old bazaar of Kruja as urban landscape”, 9th International Symposium AACCP 2022 (Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning) Tirana

Talenti, S.-Como, A.-Teodosio A. –Smeragliuolo Perrota L. – Plyku Demaj M., (2022) Theory of Architecture for Towers, Workshop Report from TAW 2022, Forum A+P Nr.25, Polis Press, Tirana

Plyku Demaj, M, (2022)“Prof. Dr. Aleksandër Meksi, Xhamitë e Shqipërisë, Historia, Arkitektura, shek XV-XIX, AIITC, Tiranë 2015” , Recensë, Monumentet 61, (nëntor) 2022, ISSN 0253-1607