Flora Krasniqi

Dr.

FLORA KRASNIQI

Zyra e Projekteve dhe Ndërkombëtarizimit
Kontakt:
flora_krasniqi @universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Flora Krasniqi, është drejtuese e Zyrës së Ndërkombëtarizimit dhe Projektve pranë Universitetit POLIS. Menaxher drejtues i projekteve për rritje kapacitetesh Erasmus dhe Tempus, të udhëhequra nga Universiteti POLIS, si dhe projekte të tjera, të financuara nga programe kombëtare dhe ndërkombëtare. Aftësi shumë të mira komunikuese dhe analitike, aftësi të forta rrjetëzimi, aftësi për të menaxhuar ciklin e projektit nga faza e hershme deri në raportin përfundimtar, me një portofol të gjerë në menaxhimin dhe përthithjen e projekteve.
Interes specifik për zhvillimin e qëndrueshëm të lidhjeve mes universitetit dhe biznesit me fokus të veçantë Inovacionin, Kërkimin Akademik dhe të Aplikuar.
Koordinator në Universitetin POLIS për programin “Erasmus Exchange” për stafin dhe studentët.
Lektore e disa lëndeve dhe moduleve si: Shkrim Akademik; Metodat e Kërkimit Shkencor; Sjellje organizative

PUBLIKIMET E FUNDIT

F. Krasniqi, Karafili E. Hartimi i një metodologjie për vlerësimin e vlerës ekonomike të pyjeve në Shqipëri. “KONFERENCA E 1-rë SHKENCORE NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT PROFESIONALE”

F. Krasniqi: Qasje të reja drejt punësimit përmes modernizimit të arsimit në Ballkanin Perëndimor, „Konferenca e nëntë me temën “Çështjet, tendencat dhe sfidat e zhvillimit rajonal”

Zeneli, G., F. Krasniqi, J. Taraj 2015. Lidhja ndërmjet Biodiversitetit dhe Ekonomisë në Strategjinë Kombëtare të Biodiversitetit Shqiptar dhe Planin e Veprimit. Në: “Konferenca e 3-të shkencore ndërkombëtare: Faktorët e Mjedisit, Sfidat për Zhvillimin Ekonomik”. Tetovë, FYROM, 4-5 dhjetor 2015.

Zeneli, G., F. Krasniqi, A. Diku. 2015. Lëvizja drejt vlerësimit të biodiversitetit: Zhvendosja e paradigmës në NBSAP në Shqipëri. Në: “Simpoziumi i 6-të Ndërkombëtar i Ekologut të Malit të Zi”. Ulqin, Mali i Zi, 15-18 tetor 2015.

S. Dushku, F. Krasniqi 2013, morën pjesë në Konferencën e 11-të të TiSSA, Akademia Ndërkombëtare “Social Work and Society” 2013, Afirmimi ose Refuzimi, Puna sociale në udhëkryq- Sfidat për shoqëritë evropiane