Anita Qirko

MSc.

Anita Qirko

Departamenti: 
Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn

Kontakt: 
anita_qirko@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Anita Qirko është diplomuar për Historinë e Universitetit të Tiranës (2015). Ka kryer me pas kualifikimet “Master” në Arkivistikë dhe në Ceshtje Sociale, Politikat e Strehimit, (U-Polis dhe IHS/Erasmus University Roterdam Holande), si dhe në Administrim Biznesi (U-Polis). Anita ka një punë në administratën e Polisit. Ka dhënë kontribut në shërbimin e shërbimit të studentëve, në bibliotekën e Universitetit dhe punon në njësinë e Pranimeve , në U_Polis. Ajo ka marrë pjesë në trajnime profesionale që Universiteti POLIS, ka krijuar brënda restorantet por dhe jashtë vendit sikurse janë edhe projektet Erasmus +, Key Action 2.