Albina Toçilla

PhDc. Ing.

ALBINA TOÇILLA

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
albina_tocilla@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

PhDc. Ing. Albina Toçilla është diplomuar në vitin 2017 në nivelin Master, në degën e Inxhinierisë së Telekomunikacionit pranë Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës. Prej me shumë se 4 vitesh është e angazhuar në mësimdhënie pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe se fundmi mbaj detyrën e zv.Dekane e Fakultetit të Kërkimit Shkencor në IAL Universiteti Polis. PhDc. Ing. Albina Toçilla ndjek studimet e ciklit të tretë (Doktoratës) në programin “Double Degree” që zhvillohet nga Universiteti Polis, Shqipëri dhe Universiteti i Ferrara, Itali. Gjatë periudhës së angazhimit të saj në mësimdhënie PhDc. Ing. Albina Toçilla ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka botuar artikuj shkencorë si brenda dhe jashtë vendit. PhDc. Ing. Albina Toçilla është e angazhuar në mësimdhënien për lëndët me fokus rrjetet kompjuterike dhe “SmartCity”.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Adapting Sustainability Preserve the Memory Through Technology, for Sustainable Future Cities
E Dobjani, A.Toçilla – Conservation of Architectural Heritage (CAH), 2022 – Springer, 277–286

The Use of IoT for Future Smart Sustainable Cities: Itsperspectives and Challenges.
A. Toçilla – RTA-CSIT, 2021, vol.2872, 211-214

The role of IoT in the management of natural disasters.
A. Toçilla, D.Hoxholli, D. Uliu, Xh. Brahimi – 6th International Scientific Conference “Extreme phenomena of nature and security issues”, 2021, 108-122

Online Teaching Practices in Albania`s Universities during Covid-19
J. Kazani, A.Tocilla – Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society, 2021, 4561, 39

Performance evaluation of mobile Ad‐Hoc Network (MANET) Routing Protocols using NS3 Simulator
A. Toçilla -7th Scientific Conference – “Scientific Challenges for Sustainable Development SCfSD”, 2020.

The Impact of Internet Protocol Television and Comparison with the Conventional TV
A. Toçilla – The international scientific conference: “Sustainable Development and Employment Policies in Albania”, 2019