Albina Toçilla

PhDc. Ing.

ALBINA TOÇILLA

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
albina_tocilla@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

PhDc. Ing. Albina Toçilla është diplomuar në vitin 2017 në nivelin Master, në degën e Inxhinierisë së Telekomunikacionit pranë Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës. Prej me shumë se 4 vitesh është e angazhuar në mësimdhënie pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe se fundmi mbaj detyrën e zv.Dekane e Fakultetit të Kërkimit Shkencor në IAL Universiteti Polis. PhDc. Ing. Albina Toçilla ndjek studimet e ciklit të tretë (Doktoratës) në programin “Double Degree” që zhvillohet nga Universiteti Polis, Shqipëri dhe Universiteti i Ferrara, Itali. Gjatë periudhës së angazhimit të saj në mësimdhënie PhDc. Ing. Albina Toçilla ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka botuar artikuj shkencorë si brenda dhe jashtë vendit. PhDc. Ing. Albina Toçilla është e angazhuar në mësimdhënien për lëndët me fokus rrjetet kompjuterike dhe “SmartCity”.

PUBLIKIMET E FUNDIT

“Smart road infrastructure: Shaping the future of Shengjin accessibility” (2022). The Scientific Journal of the Observatory of Mediterranean Basin. OMB no.8 Post-Pandemic City | Issue 1 & 2.

Participant in the “TDW2021 International Scientific Conference “The Post-Pandemic Right to the City”, organized by Polis University and held on 2-6 October 2021 in Tirana, Albania. The article`s theme is “Smart and healthy traffic management and optimization”

Participant and Speaker at the 6 International Scientific Conference “Extreme phenomena of nature and security issues” held on 31 May 2021, in Tirana – Albania, Article`s theme: “The role of IoT in the management of natural disasters”

Participant and Speaker at the 4 International Conference “Recent trends and application in computer sciences and information technology” held on 21-22 May 2021, in Tirana – Albania, Article`s theme: “The use of IoT for future smart sustainable cities: its perspectives and challenges”

Fifth International Conference on “Conservation of Architectural Heritage (CAH)”, held on 8-10, February 2021. The second author of the Article “Adapting Sustainability. Preserve the Memory Through Technology, for Sustainable Future Cities”