Master i Shkencave në Menaxhim Mjedisor Urban

Master i Shkencave në Menaxhim Mjedisor Urban

Master në Menaxhim Mjedisor Urban (120 ECTC, 2 vite akademike, me kohë të plotë)
Profili profesional

Ky program synon specializimin e thelluar të studentëve të cilët kanë kryer studime të ciklit të parë në fusha të njëjta dhe / ose të përafërta. Programi synon të garantojë formim të avancuar dhe kompetenca të specializuara përmes dhënies së njohurive teorike dhe praktike më të thelluara në fushën e menaxhimit mjedisor urban. Programi synon gjithashtu të fokusoj studentët në komponentët e menaxhimit, politikëbërjes në funksion të mjedisit të qëndrueshëm dhe cilësisë së jetës, përfshi edhe menaxhimin me ndjeshmëri mjedisore të ndërmarrjeve private duke formuar një figurë profesionale që balancon njohuri të fushave inxhinierike, planifikuese dhe shkencore me ato menaxheriale.

Mundësitë për punësim
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
– Sektori privat i kompanive apo studiove të konsulences e projektimit në fushën e mjedisit; në kompani të biznesit privat për garantimin e standarteve mjedisore në performancen e këtyre kompanive; si ekspert ne skuadra shumëdisiplinare që ofrojnë konsulencë në planifikim dhe menaxhim urban; i njëjti shërbim mund të ofrohet nga këta ekspertë edhe në kuadrin e organizatave ndërkombetare si Banka Boterore, Institucionet Europiane, UNDP të cilat kanë mjedisin si një kriter shumë të rëndësishëm vlerësimi dhe zbatojnë projekte të shumta në këtë fushë jo vetëm në Shqipëri por edhe në vende të tjera.
– Sektori publik Në nivelet e ndryshme të qeverisjes qëndrore dhe vendore dhe pritet të sjellin një impakt të ndjeshën në qeverisjen dhe kontrollin e territorit të bazuar në konceptet e menaxhimit mjedisor urban; në nivelin e qeverisjes qëndrore;
– Institucionet kërkimore shkencore vendase dhe të huaja të cilat kanë për fokus kryesor fushën e mjedisit dhe menaxhimit mjedisor urban.

PROGRAMI MESIMORE

Semestri I

Planifikim Rajonal 1 (6 Kredite)

Politika Transporti dhe Menaxhim Trafiku (6 Kredite)

Tranzicioni i “Gjelbër” dhe Teknologjia (6 Kredite)

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis  (6 Kredite)

Workshop “Ndryshimet Klimatike” (3 Kredite)

Semestri II

Planifikim Rajonal 2 (6 Kredite)

Monitorimi Mjedisor (6 Kredite)

Ekonomi Mjedisore (6 Kredite)

Menaxhim i Tokës Bujqësore (6 Kredite)

Legjislacioni Mjedisor (6 Kredite)

Workshop “Earth Day” (3 Kredite)

 

Semestri III

Toksikologjia dhe Ndotja Mjedisore 2 (3 Kredite)

Metoda të Kërkimit Shkencor (3 Kredite)

Vleresimi I Pasurive te paluajtshme (3 Kredite)

Shërbime Publike (Meaxhimi i integruar i mbetjeve) dhe financimi local (6 Kredite)

Sistemet Gjeografike të Informacionit 2 (3 Kredite)

Internship professional (3 Kredite)

Laborator final mjedisi (6 Kredite)

Workshop “Menaxhimi i ciklit të jetës së produktit” (3 Kredite)

Semestri IV

Trajtimi i Ujerave (6 Kredite)

Peisazhi Urban (3 Kredite)

Menaxhimi i Zonës Bregdetare (6 Kredite)

Teza dhe Projekt Diploma (18 Kredite)