Ermal Hoxha

Ark. Dr.

ERMAL HOXHA

Departamenti: 
Qendra e Burimeve dhe e Informacionit
Kontakt:
ermal_hoxha@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Ermal Hoxha ka kryer studimet fillimisht ne Universitetin e Ferrares (IT), ne degen Arkitekture dhe me pas ne Universitetin Polis (AL) ne degen Arkitekture dhe Dizajn Urban. Aktualisht ai eshte doktor shkencash ne Arkitekture dhe Planifikim Urban, diplomuar nga Universiteti i Ferrares dhe Universiteti Polis.
Tema e tij e diplomes “Alternative Housing Paradigm. Typological hybridizations and morphological variations for a dwelling innovation in the context of Tirana”, fokusohet ne studime morfologjike te formes urbane dhe ne eksperimentime tipologjike te baneses. Kontributi i tij akademik eshte kryesisht ne lendet e analizes se territorit dhe ne dizajnin e shkalles urbane.
Gjate dhe pas studimeve te tij ai ka qene i perfshire ne projekte kombetare, si “Akademia 100 Fshatrat”, si dhe ne nje sere workshopesh nderkombetare, si Sicily Lab, TAW, and TDW workshops, Ferrara International IDAUP Workshop, Master of Professional Studies (MPS) in Planning and Promotion of Cultural Landscape.
Ermal Hoxha ka kontribuar si perkthyes, redaktor dhe dizajner ne publikimin e disa librave shkencore, si: “Arkitektura dhe Moderniteti”, “Tirana – Qyteti i munguar” dhe “Te kompozosh arkitekturen”, botuar nga Polis_PRESS.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Kumaraku, Ll., Hoxha, E. (2021). Destruction in Architecture, La scuola di Pitagora editrice, Napoli. ISBN: 978-88-6542-814-6

Hoxha, E., Kumaraku, Ll. (2019). Memory as a designing and compositional instrument in architecture, Polis_PRESS, TDW Tirana Design Weeks, Tirana. ISBN 978-9928-4563-2-8

Hoxha, E. (2019). Prishtina Cultural Patches; Re-evaluation of Ulpiana’s late modernist heritage through interrelated cultural interventions, Polis_PRESS, OMB (Observatory of the Mediterranean Basin), Tirana. ISBN: 978-9928-4563-0-4

Kumaraku, Ll., Hoxha, E. (2018). Regeneration of urban space through the recovery of industrial archeology, “Dinamo e Re” former plant case, Polis_PRESS, TAW Tirana Architecture Weeks, Tirana. ISBN 978-9928-4459-4-0

Kumaraku, Ll., Hoxha, E. (2017). The Anti-Pole, Forum A+P 19, Polis_PRESS, Tirana. ISSN: 2227-7994