Pozicion Vakant – Punonjëse bibloteke pranë Universitetit Polis

3
NjoftimePunesim

Pozicion Vakant – Punonjëse bibloteke pranë Universitetit Polis

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT

PUNONJËSE BIBLOTEKE PRANË UNIVERSITETIT POLIS

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf administrative me kohë të plotë:  PUNONJËSE BIBLOTEKE

KUALIFIKIMET / KËRKESAT:

  • Arsim i lartë;
  • Aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Njohës i mirë (e folur/e shkruar) i gjuhës Angleze;
  • Aftësi shumë të mira organizimi dhe bashkëpunimi në grup;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                            

-Cv (Curriculum Vitae)

-Letër intersi

-Diploma/Certifikata, (të skanuara)

-Kualifikime të tjera, (të skanuara)

LLOJI I POZICIONIT TË PUNËS

Me kohë të plotë.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME

E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al

Aplikimi është i hapur deri më datën 10.02.2023, ora 16:30.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.