Njoftim për pozicion vakant – Ndihmes Jurist

jurist
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Ndihmes Jurist

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf administrativ ndihmës jurist me kohë të plotë. Preferohet të ketë eksperiencë në fushën e arsimit të lartë si dhe të jetë njohës i Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

KUALIFIKIMET / KËRKESAT:

  • Arsim i lartë në Drejtësi;
  • Aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike në pranimin e metodave dhe procedurave të reja për të përcaktuar objektiva dhe respektur afate;
  • Aftësi shumë të mira organizimi dhe bashkëpunimi në grup;
  • Njohës i mirë (e folur/e shkruar) i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • Cv (Curriculum Vitae)
  • Letër intersi
  • Diploma/Certefikata, (të skanuara)
  • Kualifikime të tjera, (të skanuara)

LLOJI I POZICIONIT TË PUNËS:
Me kohë të plotë