Dhurata Shehu

Msc.

DHURATA SHEHU

Departamenti: 
Kërkimi Shkencor
Kontakt:
dhurata_shehu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Dhurata Shehu është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor, dega e Shkencave Kompjuterike. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dhe në disa universitete të tjera jo publike. Tashmë kontribuon në Universitetin POLIS si kordinatore e programit Master I Shkencave ne Shkenca Kompjuterike dhe si kërkuese shkencore ku po kryen studimet “Doktorale” pranë U-Polis dhe Universitetit të Ferrarës Itali.

Edukimi: “Master Shkencor” dhe “Bachelor” në Informatikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Dhurata ka më tej një sërë specializimesh profesionale online, si dhe ekspozime e mobilitete profesionale në Suedi, Itali, Kosovë. Ajo ka marrë pjesë në një sërë workshopesh dhe konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare. Konferenca e fundit ndërkombëtare ku ka marrë pjesë është ajo e organizuar nga U-Polis dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë me temë: “Issues of housing, plannig, and rresilient development of the territory”. Në konferencë mori pjesë me dy artikuj të punuar në bashkëpunim me Dr.Luca Lezzerini, përkatësisht me temat:
1.”The challenges of applying Big Data on urban planning practices on developing countries. Case study in Albania”
2. “Virtual Space on Smart cities as A Public Space. Does virtual space impact urban planning?”

PUBLIKIME TË FUNDIT

Ktona, A., A Mitre, A., & Shehu, D. (2022, December 16). Support Allergic Patients, using Models Found by Machine Learning Algorithms, to Improve their Quality of Life. https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/2316