Master Profesional në Planifikim Hapësinor dhe SGI

Master Profesional në Planifikim Hapësinor dhe SGI

Master Profesional në Planifikim Hapësinor dhe Sistemet Gjeografike të Informacionit

(60 ECTC, 2 vite akademike, me kohë të Zgjatur)

Profili profesional

Programi SPG i ofron studenteve thellimin e njohurive ne sferen e menaxhimit të territori dhe planifikimit hapesinor duke zhvilluar dhe përdorur sistemet gjeografike te informacionit.
Përdorimi i Sistemeve të Informacionit Gjeografik ka regjistruar, gjatë dekadës së fundit, një rritje të ndjeshme të planifikimit hapësinor, e cila është materializuar me adoptimin e kësaj teknologjie në fusha të ndryshme si: mjedisi, transporti, furnizimi me ujë dhe trajtimi i mbetjeve etj.
Ky Master në Planifikim Hapesinor dhe GIS ka si qellim të aftësoje studentet për të përballuar dhe zgjidhur problemet e reja në mënyrë krijuese, duke treguar kapacitete përshtatëse ndaj ndryshimeve të shpejta në botën aktuale;

Mundësitë për punësim
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:

  •  Sektori private si konsultente prane organizatave dhe kompanive për të drejtura dhe organizuar procese dhe kompani.
  • Konsulente dhe profesioniste te lire te cilet ofrojne eksperitzen e tyre prane organizmave dhe organizatave nderkombetare dhe lokale.
  •  Prane organizatave dhe kompanive logjistike, për vlerësimin dhe efficentim e proceseve modulore.
  • Sektorit public duke asistuar ne thellimin e cilësisë së informacionit, NGO-ve si ekspertë në përpunimit e të dhënave etj.

 

PROGRAMI MESIMORE

Semestri i zgjatur I

Urban Environmental Lab with GIS (6 Kredite)

BE & Regional Policies (6 Kredite)

Urban Laboratory (9 Kredite)

Advance GIS (12 Kredite)

Semestri i zgjatur II

GIS Advance Practice Part 1 (6 Kredite)

GIS Advance Practice Part 2 (6 Kredite)

Big Data Systems and Intelligence Analytics (6 Kredite)

Professional Practice (6 Kredite)

Thesis (6 Kredite)