Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Innovation_Factory

 IF Innovation Factory |  IF Background |  IF Concept |  IF RESEARCH |

INNOVATION_Factory ёshtё njё qendёr studimore ndërdisiplinore kёrkimore dhe inovacioni pranё Universitetit POLIS. Synimi kryesor është promovimi i të gjitha praktikave, metodologjive dhe qasjeve kërkimore që sjellin risi në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Ajo vepron si një re ndërdisiplinore që kombinon aktivitetet e tre fakulteteve me qëllim sjelljen dhe nxitjen e zgjidhjeve të reja krijuese dhe eksperimentale.