Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Strategjia e Zhvillimit

Strategjia e zhvillimit të Universitetit POLIS diskutohet gjerësisht nga autoritetet dhe organet drejtuese të tij. Në bazë të nenit 11/8a) të Statutit, strategjia miratohet nga Bordi i Themeluesve; pas propozimit në nivel fakulteti dhe miratimit të tij nga Senati Akademik.

Strategjia përcakton objektivat e përshtatshme dhe rezultatet e pritshme në shërbim të misionit të tij si një IAL private dhe laike me karakter didaktik, shkencor dhe inovativ.

Strategjia e Zhvillimit 2009 – 2014

Strategjia e Zhvillimit 2014 – 2020

 

 

video: 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort